Spring naar mobiele navigatie

Over Kwaliteitszorg en ambities (alleen bij jou op school)

Kwaliteitszorg en ambities (alleen bij jou op school)

Incompany (alleen bij jou op school)

Kwaliteitszorg is een belangrijk instrument om ambities van de school en het bestuur waar te maken. Dat vraagt wel dat kwaliteitszorg zo is ingericht dat het cyclische leerprocessen in alle geledingen van de school op gang brengt en in stand houdt. Kwaliteitszorg kan op deze manier een belangrijk instrument zijn ter ondersteuning van de lerende school. Daarnaast is kwaliteitszorg natuurlijk ook altijd nog een instrument voor besturen en scholen om zich te kunnen verantwoorden, zowel intern als extern.

De scholing is opgebouwd rond de volgende vragen:

  • Hoe krijgen we een expliciete verbinding tussen ambities en kwaliteitszorg?
  • Hoe zetten we de ontwikkeling naar een professionele, lerende kwaliteitscultuur op alle niveaus van bestuur tot en met de leraar in gang en hoe komen we tot borging?
  • Wat kunnen consequenties zijn voor het HR- beleid, voor de organisatiestructuur en de schoolcultuur en voor het handelen van formeel en niet-formeel leidinggevenden in de school?

Wat leer je?

  • Inzicht in de eigen rol en taken als leidinggevende of beleidsmedewerker en de mate waarin invloed kan worden uitgeoefend op het functioneren van de kwaliteitszorg in de eigen onderwijsorganisatie.
  • Inzicht in factoren die van invloed zijn op de kwaliteitszorg van de school en de betekenis daarvan op het functioneren daarvan.
  • Kennis van werkprocessen, instrumenten, mogelijke interventies om kwaliteitszorg te verbinden met de ambities van de school.
  • Vaardigheden om werkprocessen, instrumenten en interventies af te stemmen op de situatie in de eigen school en deze effectief in te zetten.
  • Vaardigheden voor effectieve communicatie in het kader van kwaliteitszorg en de omgang met het krachtenveld binnen en buiten de school.

Voor wie?

De scholing Kwaliteit en ambities is bedoeld voor scholen in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo:

  • Besturen die samen met de leidinggevende van hun scholen en andere medewerkers die een rol spelen in de kwaliteitszorg hun systeem en de kwaliteitscultuur in hun school onder de loep willen nemen en verbeteren.
  • Managementteams die samen met andere betrokkenen medewerkers hun schoolsysteem en de kwaliteitscultuur onder de loep willen nemen en verbeteren.

Praktische informatie

De eigenlijke scholing wordt voorafgegaan door een intake. Samen met de opdrachtgever wordt vervolgens de groep samengesteld die aan de training gaat deelnemen. De scholing omvat minimaal vier dagdelen. In samenspraak met de opdrachtgever kunnen hieraan dagdelen worden toegevoegd.  

Tijdens de training worden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld. De deelnemers analyseren en evalueren het bestaande systeem voor kwaliteitszorg, de ondersteunende structuur en de cultuur in de school/scholen. Ze werken samen aan een verbeterplan met daarin interventies op de verschillende aspecten van een lerende school en eventuele aanpassingen in het systeem. Ze zetten de plannen om in handelen en krijgen hierop feedback van de trainers.

LSVOMBOPO

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website