Sluiten

Zoeken in de website

Programma van Nationaal Congres Taal en Lezen

Nationaal Congres Taal en Lezen

Programma van Nationaal Congres Taal en Lezen

Op woensdag 01 april:
9:30 - 10:00 Inloop
10:00 - 10:15 Opening
10:15 - 11:00 Plenaire presentatie Jan Bransen: Elkaar verstaan Door *Jan Bransen
11:00 - 11:05 Intermezzo
11:05 - 11:30 Pauze
11:30 - 12:25 Workshopronde 1
  Ronde 1 Rijke gesprekken voeren bij complexe teksten Door Yvonne Koene
  Ronde 1 Van leren lezen naar lezen om te leren Door Marjolein van Oenen
  Ronde 1 Samenwerken met ouders bij het creëren van een rijke taalomgeving: op school én thuis. Door Lotte van der Goot
  Ronde 1 Visie op taal in een plan Door *Els Loman
  Ronde 1 Het vergroten van de emotiewoordenschat van jonge kinderen Door Petra Eschauzier
  Ronde 1 Taalrijk lesgeven voor gemotiveerde lezers Door Koos van 't Hul
12:25 - 13:10 Lunch
13:15 - 14:00 Werktheater Durven & Doen Door Durven & Doen
14:10 - 15:05 Workshopronde 2
  Ronde 2 Van leren lezen naar lezen om te leren Door Marjolein van Oenen
  Ronde 2 Samenwerken met ouders bij het creëren van een rijke taalomgeving: op school én thuis. Door Lotte van der Goot
  Ronde 2 Visie op taal in een plan Door *Els Loman
  Ronde 2 Empathisch communiceren in relatie tot burgerschap Door Miriam Op de Beek
  Ronde 2 Het vergroten van de emotiewoordenschat van jonge kinderen Door Petra Eschauzier
  Ronde 2 Taalrijk lesgeven voor gemotiveerde lezers Door Koos van 't Hul
15:05 - 15:20 Pauze
15:20 - 15:50 Plenaire presentatie Vivian den Hollander: Een hoed met gele pluimen Door *Vivian den Hollander
15:50 - 16:00 Plenaire afsluiting
16:00 - 16:30 Hapje en drankje
 1. Van 10:15 tot 11:00

  Plenaire presentatie Jan Bransen: Elkaar verstaan

  Door *Jan Bransen

  Mensen hebben het vermogen om te praten. Wij wonen in onze taal. Daarom is het ook zo belangrijk om kinderen zich te laten ontwikkelen tot volwaardige leden van onze taalgemeenschap. Daar is taal- en rekenonderwijs voor nodig. Dat is veel meer dan alleen een technisch verhaal. En dan bedoel ik niet dat leerlingen zich naast het technische lezen ook nog moeten bekwamen in begrijpend lezen en realistisch rekenen.

  Taalbeheersing is geen individuele aangelegenheid. De taal is van ons allemaal en zij is ook alleen maar een taal als wij haar in goede gezamenlijkheid kunnen gebruiken. Dat betekent niet alleen dat kinderen moeten leren om ons te verstaan en ook niet alleen maar dat ze moeten leren zich verstaanbaar uit te drukken. Het betekent ook dat wij moeten leren hén te verstaan.

  Elkaar verstaan is een gezamenlijke verdienste. Elkaar verstaan lukt alleen als wij samen een gezamenlijke taal weten te ontwikkelen. Die taal is van niemand in het bijzonder. Die is van ons allemaal. Dat is er zo mooi aan. 

  Het betekent ook dat wij als volwassenen ons best moeten doen om onze kinderen te verstaan, om hen hun stem te laten ontwikkelen. Dat heeft bijzondere consequenties voor goed taalonderwijs. Die consequenties zal ik in deze voordracht verkennen.

 2. Van 11:30 tot 12:25

  Ronde 1 Rijke gesprekken voeren bij complexe teksten

  Door Yvonne Koene

  Inhoud

  Taalvaardigheid en het belang voor burgerschap van een leerling.

  Sinds 1 februari 2006 hebben scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs de opdracht om het ‘actief burgerschap en de sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen. Dit kan o.a. door leerlingen op school kennis te laten deelnemen van elkaars standpunt. Hierdoor krijgen leerlingen de mogelijkheid om elkaar beter te begrijpen. 

  In deze workshop gaan u ontdekken hoe het gebruik van rijke teksten kan bijdragen aan het vormen van burgerschap in de klas. Taal heb je immers nodig om je eigen mening te kunnen vormen. Door binnen een thema een onderwerp vanuit verschillende perspectieven te benaderen krijgen de leerlingen de mogelijkheid om samen in gesprek te gaan. Daarbij leren ze dat het belangrijk is respect te hebben voor elkaars verschillende argumenten en redeneringen. Rijke teksten vormen hierbij het uitgangspunt. 

  Deze workshop sluit aan bij de workshop ‘taalrijk lesgeven voor gemotiveerde lezers’.

  Doelgroep

  Leerkrachten primair onderwijs groep 5 t/m 8, pabo-docenten en studenten, interne begeleiders, taal- en leescoördinatoren 

  Einddoelen voor ogen:

  • U weet hoe u teksten in de klas kunt gebruiken om het gesprek rondom een thema op gang te brengen.
  • U weet hoe u leerlingen kunt begeleiden bij het vormen van een mening n.a.v. een gelezen tekst.
  • U weet hoe u leerlingen actief kunt laten oefenen met het laten voeren van gesprekken en de daaraan verbonden waarden als gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid.
  • U kunt hiervoor geschikte teksten selecteren.
 3. Van 11:30 tot 12:25

  Ronde 1 Van leren lezen naar lezen om te leren

  Door Marjolein van Oenen

  Inhoud

  Taal is een voorwaardelijke factor om een bijdrage te kunnen leveren aan onze complexe en dynamische wereld van nu en morgen. Om ieder kind de kans te geven zich in taal te ontwikkelen dienen leerkrachten goed taal en leesonderwijs te verzorgen. In groep 3 en 4 ligt de focus op het leren lezen. Het geven van een effectieve leesinstructie is daarvoor de  belangrijkste voorwaarde. Tegelijkertijd gaan leeropbrengsten verder dan alleen de resultaten in (lees)toetsen. Juist in groep 3 en 4, daar waar het leren lezen aan het eind van groep 4 verschuift naar het lezen om te leren, is aandacht voor zelfvertrouwen en het gevoel een bijdrage te kunnen leveren in de taalgemeenschap van cruciaal belang. De klas is een oefenplek voor leerlingen, een gemeenschap in het klein, om te experimenteren, te leren en te ontwikkelen. Hoe kunnen leerkrachten aandacht besteden aan die taalontwikkeling als zoveel tijd besteed moet worden aan het leren lezen?

  Door middel van waardevolle interventies kan het ontwikkelen van taal verbonden worden aan het leesonderwijs zonder op de effectieve leesinstructie in te leveren. In deze workshop worden voor beide aspecten van het onderwijs handvatten gegeven. 

  Doelgroep:

  Leerkrachten primair onderwijs, groep 3 en 4, pabo-docenten en studenten, intern begeleiders, taalcoördinatoren 

  Einddoelen voor ogen:

  • U leert wat het belang is van mondelinge taalvaardigheid voor het lezen.
  • U leert welke factoren bijdragen aan een goede leesinstructie.
  • U krijgt inzicht in de wijze waarop het proces van leren lezen naar lezen om te leren begeleid kan worden.
  • U krijgt inzicht in de wijze waarop mondelinge taalvaardigheid verbonden kan worden aan het leren lezen.
  • U leert met een kritische blik te kijken naar de inzet van de leesmethode.
  • U krijgt gelegenheid om de theorie te koppelen aan uw eigen praktijksituatie.
 4. Van 11:30 tot 12:25

  Ronde 1 Samenwerken met ouders bij het creëren van een rijke taalomgeving: op school én thuis.

  Door Lotte van der Goot

  Inhoud

  Elk kind verdient de kans zich in taal te ontwikkelen, zowel op school als thuis. School en ouders hebben immers een gedeelde verantwoordelijkheid in de taalontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van ouders thuis de grootste invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerprestaties van het kind. Veel scholen geven dan ook tips aan ouders om thuis door te gaan met wat er in de klas geleerd wordt, maar dit lijkt niet altijd te werken. Zo is praten of lezen met je kind niet voor alle ouders even gebruikelijk of makkelijk, terwijl dit wel van groot belang is. En soms slaat thuisbetrokkenheid juist door: teveel bemoeienis of te hoge verwachtingen belemmeren het kind alleen maar. 

  Positieve thuisbetrokkenheid is van grote waarde. Hoe lukt het om de twee taalgemeenschappen, school en thuis, met elkaar te verbinden? In deze workshop krijgt u handvatten om de samenwerking met ouders te verbeteren, hen te steunen om het praten en lezen te bevorderen en kunt u na afloop op uw eigen school aan de slag met het creëren van een rijke taalomgeving, samen met ouders! 

  Doelgroep

  Leerkrachten primair onderwijs, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers, pabo-docenten en studenten, schoolleiders, bestuurders. 

  Einddoelen voor ogen:

  • U kent de meerwaarde van ouderbetrokkenheid en thuisbetrokkenheid.
  • U krijgt inzicht in hoe u op school de ouderbetrokkenheid en thuisbetrokkenheid kunt verhogen.
  • U krijgt voorbeelden van activiteiten die de taalstimulering thuis bevorderen.
  • U maakt een aanzet tot een ontwerp van één van de volgende activiteiten die u meteen kunt inzetten op uw school:
   • Een ouder-kind activiteit in de klas
   • Een inloopactiviteit in de klas
   • Een huiswerkopdracht die met behulp van ouders wordt uitgevoerd.
 5. Van 11:30 tot 12:25

  Ronde 1 Visie op taal in een plan

  Door *Els Loman

  Inhoud

  Taal is voorwaarde, middel en doel van leren. Het meest optimale is als binnen de setting van een school deze drie aspecten van taal met elkaar verbonden zijn. Helaas gebeurt dat niet automatisch. Het begint in het onderwijs bij zowel het hebben van een visie op de taalontwikkeling van alle leerlingen als het zorgen voor een rijke taalomgeving. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het taalpotentieel van leerlingen zo optimaal mogelijk wordt uitgedaagd en  benut. Dit vraag om leerkrachten die een veilige taalomgeving kunnen creëren en zich vrij en gesteund voelen door de taaldoelen van de school. Het gericht werken aan taaldoelen lukt beter met een taalbeleidsplan. Wanneer is de taalontwikkeling Van alle kinderen goed genoeg en zitten we nog op het juiste spoor? Kijken we alleen naar de taalprestaties van de leerlingen of hebben we ook oog voor het leren van alle leerlingen? Deze vragen kunnen worden ondervangen door een taalbeleidsplan waarin wordt aangegeven wat de visie en de beginsituatie is van de school en waar de school naar toewerkt in het belang van de taalvaardigheid van alle leerlingen en kansengelijkheid. 

  Doelgroep

  Schoolleiders, intern begeleiders, taal- en leescoordinatoren, leerkrachten primair onderwijs, bestuurders, pabo-docenten en studenten 

  Einddoelen voor ogen:

  • U krijgt inzicht in het belang van een taalvisie en taalbeleid.
  • U krijgt inzicht in de rol van de leidinggevende, de taalcoördinator, de interne begeleider, de leerkrachten op uw school en de rol van de ouders bij de ontwikkeling van de taalvaardigheid van de leerlingen.
  • U krijgt inzicht in de verschillende onderdelen van een taalbeleidsplan.
  • U krijgt inzicht in het stellen en monitoren van taaldoelen voor alle vier domeinen van de referentieniveaus.
  • U krijgt inzicht op welke manier taal voorwaarde, middel en doel van leren kan zijn en bijdraagt aan kansengelijkheid.
 6. Van 11:30 tot 12:25

  Ronde 1 Het vergroten van de emotiewoordenschat van jonge kinderen

  Door Petra Eschauzier

  Inhoud

  Het belang van verbinding.

  Ieder mens heeft eigen gedachten, gevoelens en emoties. Door met jonge kinderen te communiceren over emoties, leren zij emoties herkennen, benoemen en beter begrijpen. Het begrijpen van emoties is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van empathie. Empathie is nodig om sociaal te kunnen leren en functioneren. 

  In deze workshop gaan we aan de slag met prentenboeken en emotiewoordenschat. Onderzoek toont aan dat voorlezen bijdraagt aan de empathie van kleuters en dat het gebruik van prentenboeken een positief effect kan sorteren op de sociaal emotionele ontwikkeling van kleuters, met name waar het de complexe emoties betreft (Kwant, 2011). Door met jonge kinderen te communiceren over emoties van personages uit boeken, geven we hen inzicht in emoties van anderen en taal om emoties te begrijpen en duiden. 

  Doelgroep

  Leerkrachten primair onderwijs groep 1-2, taal- en leescoördinatoren, pabo-docenten en studenten, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers 

  Einddoelen voor ogen:

  • U weet hoe voorlezen kan bijdragen aan empathie van kleuters.
  • U kent het onderscheid tussen affectieve empathie en cognitieve empathie.
  • U heeft inzicht in de rol van taal bij de ontwikkeling van empathie.
  • U weet hoe u de emotiewoordenschat van jonge kinderen kunt vergroten.
  • U kunt hiervoor geschikte prentenboeken selecteren.
 7. Van 11:30 tot 12:25

  Ronde 1 Taalrijk lesgeven voor gemotiveerde lezers

  Door Koos van 't Hul

  Inhoud 

  Een van de pijlers voor academisch succes is vaardig kunnen lezen. Als onderdeel van het vaardig leren lezen is leesmotivatie een belangrijke factor in het leessucces en de leesontwikkeling van leerlingen. Natuurlijk gunnen wij iedere leerling een positieve associatie met lezen, maar onderzoek wijst uit dat vanaf de brugklas de leesmotivatie van Nederlandse leerlingen drastisch afneemt. Maken we in het onderwijs lezen nog wel tot een betekenisvolle activiteit of associëren leerlingen lezen vooral met het maken van verplichte opdrachtjes? Leren we kinderen nog hoe zij bij een tekst kunnen aanhaken?  

  In deze workshop gaan we verkennen hoe een didactisch ontwerp leerlingen kan verleiden om meer betrokken, gemotiveerd en dieper te lezen door verbinden van tekst met inhoud via contextrijke, geïntegreerde lesontwerpen. Kunnen we door expliciet aandacht te besteden aan leesmotivatie ook een brug slaan tussen primair- en voortgezet onderwijs?   

  Deze workshop sluit aan bij de workshop ‘rijke gesprekken voeren bij rijke teksten’.  

  Doelgroep  

  Leerkrachten primair onderwijs, groep 7-8  

  Einddoelen voor ogen: 

  • Je weet welke aspecten van een didactisch ontwerp de leesmotivatie van leerlingen beïnvloeden. 
  • Je maakt kennis met een geïntegreerde benadering van taal door middel van taalrijke didactiek. 
  • Je krijgt een voorbeeld van een manier waarop je met een didactisch ontwerp leesmotivatie kunt beïnvloeden. 

   

 8. Van 13:15 tot 14:00

  Werktheater Durven & Doen

  Door Durven & Doen

  De dames van Durven & Doen geloven dat niet alleen je werk, maar ook leren leuk moet zijn! Medewerkers hebben het al druk genoeg met hun dagelijkse werk en toch is het belangrijk dat zij in beweging blijven. Zichzelf blijven ontwikkelen en kritisch blijven reflecteren op wat zij nu doen en in de toekomst nog willen. Durven & Doen weet de perfecte balans te vinden tussen een kritische en ludieke reflectie. Door middel van werktheater blazen zij lucht in soms delicate onderwerpen en creëren daarmee een platform tot gesprek.

  Doordat Mariëlle en Joleen al meer dan 10 jaar improvisatie-acteurs zijn hebben zij de creativiteit om al improviserend datgene aan te pakken wat er is. Tijdens het CPS congres zullen zij naast een werktheater voorstelling ook de rode draad bewaken. Als dagvoorzitters zijn zij bruggenbouwers tussen de verschillende onderdelen en zorgen ze ervoor dat het gehele programma keurig volgens planning verloopt.

 9. Van 14:10 tot 15:05

  Ronde 2 Van leren lezen naar lezen om te leren

  Door Marjolein van Oenen

  Inhoud

  Taal is een voorwaardelijke factor om een bijdrage te kunnen leveren aan onze complexe en dynamische wereld van nu en morgen. Om ieder kind de kans te geven zich in taal te ontwikkelen dienen leerkrachten goed taal en leesonderwijs te verzorgen. In groep 3 en 4 ligt de focus op het leren lezen. Het geven van een effectieve leesinstructie is daarvoor de  belangrijkste voorwaarde. Tegelijkertijd gaan leeropbrengsten verder dan alleen de resultaten in (lees)toetsen. Juist in groep 3 en 4, daar waar het leren lezen aan het eind van groep 4 verschuift naar het lezen om te leren, is aandacht voor zelfvertrouwen en het gevoel een bijdrage te kunnen leveren in de taalgemeenschap van cruciaal belang. De klas is een oefenplek voor leerlingen, een gemeenschap in het klein, om te experimenteren, te leren en te ontwikkelen. Hoe kunnen leerkrachten aandacht besteden aan die taalontwikkeling als zoveel tijd besteed moet worden aan het leren lezen?

  Door middel van waardevolle interventies kan het ontwikkelen van taal verbonden worden aan het leesonderwijs zonder op de effectieve leesinstructie in te leveren. In deze workshop worden voor beide aspecten van het onderwijs handvatten gegeven. 

  Doelgroep:

  Leerkrachten primair onderwijs, groep 3 en 4, pabo-docenten en studenten, intern begeleiders, taalcoördinatoren 

  Einddoelen voor ogen:

  • U leert wat het belang is van mondelinge taalvaardigheid voor het lezen.
  • U leert welke factoren bijdragen aan een goede leesinstructie.
  • U krijgt inzicht in de wijze waarop het proces van leren lezen naar lezen om te leren begeleid kan worden.
  • U krijgt inzicht in de wijze waarop mondelinge taalvaardigheid verbonden kan worden aan het leren lezen.
  • U leert met een kritische blik te kijken naar de inzet van de leesmethode.
  • U krijgt gelegenheid om de theorie te koppelen aan uw eigen praktijksituatie.
 10. Van 14:10 tot 15:05

  Ronde 2 Samenwerken met ouders bij het creëren van een rijke taalomgeving: op school én thuis.

  Door Lotte van der Goot

  Inhoud

  Elk kind verdient de kans zich in taal te ontwikkelen, zowel op school als thuis. School en ouders hebben immers een gedeelde verantwoordelijkheid in de taalontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van ouders thuis de grootste invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerprestaties van het kind. Veel scholen geven dan ook tips aan ouders om thuis door te gaan met wat er in de klas geleerd wordt, maar dit lijkt niet altijd te werken. Zo is praten of lezen met je kind niet voor alle ouders even gebruikelijk of makkelijk, terwijl dit wel van groot belang is. En soms slaat thuisbetrokkenheid juist door: teveel bemoeienis of te hoge verwachtingen belemmeren het kind alleen maar. 

  Positieve thuisbetrokkenheid is van grote waarde. Hoe lukt het om de twee taalgemeenschappen, school en thuis, met elkaar te verbinden? In deze workshop krijgt u handvatten om de samenwerking met ouders te verbeteren, hen te steunen om het praten en lezen te bevorderen en kunt u na afloop op uw eigen school aan de slag met het creëren van een rijke taalomgeving, samen met ouders! 

  Doelgroep

  Leerkrachten primair onderwijs, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers, pabo-docenten en studenten, schoolleiders, bestuurders. 

  Einddoelen voor ogen:

  • U kent de meerwaarde van ouderbetrokkenheid en thuisbetrokkenheid.
  • U krijgt inzicht in hoe u op school de ouderbetrokkenheid en thuisbetrokkenheid kunt verhogen.
  • U krijgt voorbeelden van activiteiten die de taalstimulering thuis bevorderen.
  • U maakt een aanzet tot een ontwerp van één van de volgende activiteiten die u meteen kunt inzetten op uw school:
   • Een ouder-kind activiteit in de klas
   • Een inloopactiviteit in de klas
   • Een huiswerkopdracht die met behulp van ouders wordt uitgevoerd.
 11. Van 14:10 tot 15:05

  Ronde 2 Visie op taal in een plan

  Door *Els Loman

  Inhoud

  Taal is voorwaarde, middel en doel van leren. Het meest optimale is als binnen de setting van een school deze drie aspecten van taal met elkaar verbonden zijn. Helaas gebeurt dat niet automatisch. Het begint in het onderwijs bij zowel het hebben van een visie op de taalontwikkeling van alle leerlingen als het zorgen voor een rijke taalomgeving. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het taalpotentieel van leerlingen zo optimaal mogelijk wordt uitgedaagd en  benut. Dit vraag om leerkrachten die een veilige taalomgeving kunnen creëren en zich vrij en gesteund voelen door de taaldoelen van de school. Het gericht werken aan taaldoelen lukt beter met een taalbeleidsplan. Wanneer is de taalontwikkeling Van alle kinderen goed genoeg en zitten we nog op het juiste spoor? Kijken we alleen naar de taalprestaties van de leerlingen of hebben we ook oog voor het leren van alle leerlingen? Deze vragen kunnen worden ondervangen door een taalbeleidsplan waarin wordt aangegeven wat de visie en de beginsituatie is van de school en waar de school naar toewerkt in het belang van de taalvaardigheid van alle leerlingen en kansengelijkheid. 

  Doelgroep

  Schoolleiders, intern begeleiders, taal- en leescoordinatoren, leerkrachten primair onderwijs, bestuurders, pabo-docenten en studenten 

  Einddoelen voor ogen:

  • U krijgt inzicht in het belang van een taalvisie en taalbeleid.
  • U krijgt inzicht in de rol van de leidinggevende, de taalcoördinator, de interne begeleider, de leerkrachten op uw school en de rol van de ouders bij de ontwikkeling van de taalvaardigheid van de leerlingen.
  • U krijgt inzicht in de verschillende onderdelen van een taalbeleidsplan.
  • U krijgt inzicht in het stellen en monitoren van taaldoelen voor alle vier domeinen van de referentieniveaus.
  • U krijgt inzicht op welke manier taal voorwaarde, middel en doel van leren kan zijn en bijdraagt aan kansengelijkheid.
 12. Van 14:10 tot 15:05

  Ronde 2 Empathisch communiceren in relatie tot burgerschap

  Door Miriam Op de Beek

  Inhoud

  In onze multiculturele talige maatschappij, die steeds meer gericht is op het individu, bereiden we onze kinderen voor op de toekomst. Dat is geen eenvoudige opgave. Een sleutel tot succes en verbinding is te vinden in de kracht van empathisch communiceren met elkaar. Vanuit het concept van de 7 Gewoonten van Covey gaan we in deze workshop aan de slag met onderstaande einddoelen voor ogen. 

  Doelgroep

  Leerkrachten primair onderwijs, pabo-docenten en studenten, taal- en leescoordinatoren, schoolleiders, bestuurders, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers 

  Einddoelen voor ogen:

  • Je maakt kennis met wat empathische communicatie eigenlijk is.
  • Je krijgt meer inzicht in de rol die taal speelt bij het ontwikkelen van persoonsvorming & burgerschap.
  • Je kijkt vanuit verschillende invalshoeken naar de relatie tussen taal en burgerschap.
  • Je maakt kennis met manieren waarop je de ontwikkeling van empathie en empathische communicatie kunt stimuleren bij leerlingen van groep 1 t/m 8.
  • Je krijgt handvatten aangereikt hoe je in je eigen groep aan de slag kunt gaan met empathisch communiceren.
  • Je maakt kennis met manieren waarop je de vaardigheid van empathisch communiceren zou kunnen inzetten in het team en/of in relatie tot ouders.
 13. Van 14:10 tot 15:05

  Ronde 2 Het vergroten van de emotiewoordenschat van jonge kinderen

  Door Petra Eschauzier

  Inhoud

  Het belang van verbinding.

  Ieder mens heeft eigen gedachten, gevoelens en emoties. Door met jonge kinderen te communiceren over emoties, leren zij emoties herkennen, benoemen en beter begrijpen. Het begrijpen van emoties is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van empathie. Empathie is nodig om sociaal te kunnen leren en functioneren. 

  In deze workshop gaan we aan de slag met prentenboeken en emotiewoordenschat. Onderzoek toont aan dat voorlezen bijdraagt aan de empathie van kleuters en dat het gebruik van prentenboeken een positief effect kan sorteren op de sociaal emotionele ontwikkeling van kleuters, met name waar het de complexe emoties betreft (Kwant, 2011). Door met jonge kinderen te communiceren over emoties van personages uit boeken, geven we hen inzicht in emoties van anderen en taal om emoties te begrijpen en duiden. 

  Doelgroep

  Leerkrachten primair onderwijs groep 1-2, taal- en leescoördinatoren, pabo-docenten en studenten, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers 

  Einddoelen voor ogen:

  • U weet hoe voorlezen kan bijdragen aan empathie van kleuters.
  • U kent het onderscheid tussen affectieve empathie en cognitieve empathie.
  • U heeft inzicht in de rol van taal bij de ontwikkeling van empathie.
  • U weet hoe u de emotiewoordenschat van jonge kinderen kunt vergroten.
  • U kunt hiervoor geschikte prentenboeken selecteren.
 14. Van 14:10 tot 15:05

  Ronde 2 Taalrijk lesgeven voor gemotiveerde lezers

  Door Koos van 't Hul

  Inhoud 

  Een van de pijlers voor academisch succes is vaardig kunnen lezen. Als onderdeel van het vaardig leren lezen is leesmotivatie een belangrijke factor in het leessucces en de leesontwikkeling van leerlingen. Natuurlijk gunnen wij iedere leerling een positieve associatie met lezen, maar onderzoek wijst uit dat vanaf de brugklas de leesmotivatie van Nederlandse leerlingen drastisch afneemt. Maken we in het onderwijs lezen nog wel tot een betekenisvolle activiteit of associëren leerlingen lezen vooral met het maken van verplichte opdrachtjes? Leren we kinderen nog hoe zij bij een tekst kunnen aanhaken?  

  In deze workshop gaan we verkennen hoe een didactisch ontwerp leerlingen kan verleiden om meer betrokken, gemotiveerd en dieper te lezen door verbinden van tekst met inhoud via contextrijke, geïntegreerde lesontwerpen. Kunnen we door expliciet aandacht te besteden aan leesmotivatie ook een brug slaan tussen primair- en voortgezet onderwijs?   

  Deze workshop sluit aan op bij de workshop ‘rijke gesprekken voeren bij rijke teksten’.  

  Doelgroep  

  Leerkrachten primair onderwijs, groep 7-8  

  Einddoelen voor ogen: 

  • Je weet welke aspecten van een didactisch ontwerp de leesmotivatie van leerlingen beïnvloeden. 
  • Je maakt kennis met een geïntegreerde benadering van taal door middel van taalrijke didactiek. 
  • Je krijgt een voorbeeld van een manier waarop je met een didactisch ontwerp leesmotivatie kunt beïnvloeden. 
 15. Van 15:20 tot 15:50

  Plenaire presentatie Vivian den Hollander: Een hoed met gele pluimen

  Door *Vivian den Hollander

  Mijn vader was vroeger stuurman op de grote vaart. Hij maakte verre reizen en was lange tijd van huis. Als hij thuis kwam, had hij altijd bijzondere verhalen. Toen ik vier was schijn ik tegen mijn moeder te hebben gezegd: ‘ik wil ook avonturen beleven, net zoals papa.’
  Mijn moeder antwoordde: ‘ik zal je gaan voorlezen. Dan beleef je nog veel meer!’ Ze hield woord en las me heel veel voor. Van alles passeerde de revue. Zo ook de gedichtjes van Annie M.G. Schmidt.  
  Mijn liefde voor taal en boeken heb ik al op jonge leeftijd meegekregen. En daar ben ik mijn moeder nog steeds heel dankbaar voor.

  Helaas zijn er in de pers de laatste tijd veel negatieve verhalen te vinden over ontlezing en desinteresse van kinderen in boeken.
  Laat mij jullie ook positieve verhalen vertellen.
  Natuurlijk lees ik ook een gedicht voor van onze Annie. Zij was mijn grote voorbeeld vroeger. En eigenlijk is ze dat nog steeds.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen