Spring naar mobiele navigatie

Over Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

Taal speelt een grote rol bij leren en ontwikkelen

Taal is immers voorwaarde, middel en doel bij leren. Als scholen merken dat voor veel leerlingen taal een struikelblok wordt voor leren en dat dit te herleiden valt uit tegenvallende leer- en examenprestaties, dan is het van belang dat de school aandacht gaat besteden aan taalbeleid bij alle vakken voor een duurzame verbetering van het taalonderwijs op school.

Veelal krijgt een docent de rol van taalcoördinator en word je als taalcoördinator verantwoordelijk geacht voor de ontwikkeling en implementatie van taalbeleid in de onderwijspraktijk van je school.

Maar wat wordt er eigenlijk van een taalcoördinator verwacht? Hoe ontwikkel je als taalcoördinator een taalbeleidsplan en vooral hoe zorg ik dat ik mijn collega’s zover krijg dat ze taalbewust gaan lesgeven en taalbeleid ook leidt tot duurzame verbetering in de school.

In onderstaande overzicht wordt aangegeven welke verschillende onderwerpen er per module en dagdeel of dagdelen worden behandeld en/of geoefend.  

De taalcoördinator als verbinder (2 dagdelen)

Dagdeel 1: Rollen, taken en verantwoordelijkheden, visie, kaders van taalbeleid en het taalbeleidsplan
De rol van taalcoördinator op school is veelzijdig en complex. Wat is precies die rol en welke verantwoordelijkheden en middelen horen daarbij. Wat is de visie van de school op taalonderwijs en taalbeleid en hoe sluit die aan bij uw visie op taalonderwijs en taalbeleid? Welke kaders en format hanteert de school als het gaat om het taalbeleidsplan? We bespreken het format van een volledig taalbeleidsplan.

Dagdeel 2: Gegevens verzamelen, analyseren van de situatie, sterkte-zwakte-analyse, doelen stellen
Voor elke verandering en ontwikkeling is het van belang te beginnen met een analyse van de actuele situatie. Dit kan onder andere aan de hand van een sterkte-zwakte-analyse. In het kader van taalbeleid betekent dit niet alleen het verzamelen van gegevens uit de toetsresultaten van de taaltoetsen, diataaltoetsen of cito-vas gegevens, maar ook het verzamelen en analyseren van gegevens van de toetsen van andere vakken doen ertoe. Wat zijn de talige struikelblokken bij alle vakken? We maken een analyse van de school als basis voor een taalbeleidsplan.

De taalcoördinator als coach (2 dagdelen)

Dagdeel 3: Formeel en informeel leiderschap, communicatie en veranderingsprocessen,
inzet van kwaliteiten
Succesvol taalbeleid wordt gedragen door schoolleiding, docenten en alle andere betrokkenen bij de taalontwikkeling van de leerling. Ieder vanuit de eigen rol, taken en verantwoordelijkheden. Tijdens dit dagdeel schenken we aandacht aan hoe u communiceert met de verschillende partijen en hen inspireert. U leert ook hoe u invloed kunt uitoefenen en hoe u feedback geeft. U vergroot uw inzicht in veranderingsprocessen en reflecteert op uw eigen rol.

Dagdeel 4: Oefenen van gespreksvaardigheden en – technieken in gesprekspracticum, de rol van informeel leider, coach en critical friend.
Een effectieve interventie bij de implementatie van taalbeleid is het doen van lesbezoeken en het coachen van collega’s op taalbewust lesgeven. Tijdens dit dagdeel gaan we in op het organiseren en uitvoeren van lesbezoeken met daarbij extra aandacht voor de coaching op het taalbewust lesgeven. Hoe start je in het algemeen met lesbezoeken rondom taal? Worden docenten aangewezen of melden zij zich vrijwillig aan? Hoe verhouden zich de lesbezoeken taal met de andere lesbezoeken? Waar let je op bij een lesbezoek? Hoe ga je het gesprek en de coaching aan met de docent? Waar moet ik opletten bij het geven van feedback? Deze vragen komen in dit dagdeel aan bod.

Wat leert u? 

Na afloop van  module 1 en 2:

  • Heeft u zicht op de actuele beleidskaders, de wet- en regelgeving omtrent taalbeleid en het ontwikkelen van een taalbeleidsplan voor uw eigen school.
  • Heeft u een aanzet geschreven voor het taalbeleidsplan van uw school.
  • Heeft u een analyse gemaakt van de beginsituatie voor de implementatie van een taalbeleidsplan op uw school.
  • Heeft u geleerd wat een effectieve en taalrijke didactiek is met extra aandacht voor de vier taaldomeinen en daarbij behorende leerlijnen van het wettelijk vastgestelde referentiekader taal.
  • Kunt u uw collega’s praktisch aan de slag laten gaan met de toepassing van effectieve, taalrijke didactiek met aandacht voor de integratie van alle vier taalvaardigheden.
  • Kunt u uw collega’s observeren in de klas in het kader van taalrijke didactiek ofwel taalbewust lesgeven.
  • Kent u de basiselementen van training, coaching en feedback geven van collega’s om hen te helpen de focus op taal in hun lessen te verfijnen.
  • Heeft u geleerd hoe u met de verschillende partijen binnen de school kunt communiceren om veranderingen ten aanzien van taalbeleid teweeg te brengen.

Voor wie? 

Taalcoördinatoren in het voortgezet onderwijs die aan de slag gaan of al aan de slag zijn gegaan met hun rol als taalcoördinator.

Wanneer en waar? 

21 september en 29 oktober 2020, 10.00 - 16.00, CPS Amersfoort

Deze module hangt samen met Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

Wat vonden anderen van deze training? 

  • “Leerzaam en direct toepasbaar. Het maakt me enthousiast omdat je gelijk verbetering ziet en enthousiasme merkt.”
  • “De communicatie was helder, de cursussen goed georganiseerd en de locatie is goed te bereiken.”

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 757,00

Inclusief boek Beter lezen, beter leren

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website