Spring naar mobiele navigatie

Programma van Nationaal Congres Taal en Lezen - online

Nationaal Congres Taal en Lezen - online

Programma van Nationaal Congres Taal en Lezen

Op woensdag 10 februari:
10:00 - 10:15 Opening
10:15 - 11:00 Plenaire presentatie Jan Bransen: Elkaar verstaan
11:00 - 11:10 Intermezzo
11:10 - 11:30 Pauze
11:30 - 12:25 Workshopronde 1
  Ronde 1 Van leren lezen naar lezen om te leren Door Yvonne Koene
  Ronde 1 Samenwerken met ouders bij het creëren van een rijke taalomgeving: op school én thuis. Door Lotte van der Goot
  Ronde 1 Visie op eigentijds taalonderwijs in een plan. Door Els Loman
  Ronde 1 Taalrijk lesgeven voor gemotiveerde lezers Door Koos van 't Hul
  Ronde 1 Oracy; Vind jouw stem en help anderen die van hun te vinden Door Jaap ter Steege
12:25 - 13:10 Lunch
13:15 - 14:00 Inspiratiesessie over veerkracht
14:10 - 15:05 Workshopronde 2
  Ronde 2 Van leren lezen naar lezen om te leren Door Yvonne Koene
  Ronde 2 Samenwerken met ouders bij het creëren van een rijke taalomgeving: op school én thuis. Door Lotte van der Goot
  Ronde 2 Visie op eigentijds taalonderwijs in een plan Door Els Loman
  Ronde 2 Het vergroten van de emotiewoordenschat van jonge kinderen Door Miriam Op de Beek
  Ronde 2 Taalrijk lesgeven voor gemotiveerde lezers Door Koos van 't Hul
15:05 - 15:20 Pauze
15:20 - 15:50 Interview met Vivian den Hollander
15:50 - 16:00 Plenaire afsluiting
 1. Van 10:15 tot 11:00

  Plenaire presentatie Jan Bransen: Elkaar verstaan

  Mensen hebben het vermogen om te praten. Wij wonen in onze taal. Daarom is het ook zo belangrijk om kinderen zich te laten ontwikkelen tot volwaardige leden van onze taalgemeenschap. Daar is taal- en rekenonderwijs voor nodig. Dat is veel meer dan alleen een technisch verhaal. En dan bedoel ik niet dat leerlingen zich naast het technische lezen ook nog moeten bekwamen in begrijpend lezen en realistisch rekenen.

  Taalbeheersing is geen individuele aangelegenheid. De taal is van ons allemaal en zij is ook alleen maar een taal als wij haar in goede gezamenlijkheid kunnen gebruiken. Dat betekent niet alleen dat kinderen moeten leren om ons te verstaan en ook niet alleen maar dat ze moeten leren zich verstaanbaar uit te drukken. Het betekent ook dat wij moeten leren hén te verstaan.

  Elkaar verstaan is een gezamenlijke verdienste. Elkaar verstaan lukt alleen als wij samen een gezamenlijke taal weten te ontwikkelen. Die taal is van niemand in het bijzonder. Die is van ons allemaal. Dat is er zo mooi aan. 

  Het betekent ook dat wij als volwassenen ons best moeten doen om onze kinderen te verstaan, om hen hun stem te laten ontwikkelen. Dat heeft bijzondere consequenties voor goed taalonderwijs. Die consequenties zal ik in deze voordracht verkennen.

 2. Van 11:30 tot 12:25

  Ronde 1 Van leren lezen naar lezen om te leren

  Door Yvonne Koene

  Taal is een voorwaardelijke factor om een bijdrage te kunnen leveren aan onze complexe en dynamische wereld van nu en morgen. Om ieder kind de kans te geven zich in taal te ontwikkelen dienen leerkrachten goed taal en leesonderwijs te verzorgen. In groep 3 en 4 ligt de focus op het leren lezen. Het geven van een effectieve leesinstructie is daarvoor de  belangrijkste voorwaarde. Tegelijkertijd gaan leeropbrengsten verder dan alleen de resultaten in (lees)toetsen. Juist in groep 3 en 4, daar waar het leren lezen aan het eind van groep 4 verschuift naar het lezen om te leren, is aandacht voor zelfvertrouwen en het gevoel een bijdrage te kunnen leveren in de taalgemeenschap van cruciaal belang. De klas is een oefenplek voor leerlingen, een gemeenschap in het klein, om te experimenteren, te leren en te ontwikkelen. Hoe kunnen leerkrachten aandacht besteden aan die taalontwikkeling als zoveel tijd besteed moet worden aan het leren lezen?

  In deze workshop leert u hoe u gericht keuzes kunt maken binnen uw taal en leesaanbod om leerlingen te laten lezen om te leren

  Doelgroep:

  Leerkrachten primair onderwijs, groep 3 en 4, pabo-docenten en studenten, intern begeleiders, taalcoördinatoren 

  Einddoelen voor ogen:

  • U krijgt kennis in de leerlijn taal en krijgt inzicht in wat dit betekent voor uw taalaanbod.
  • U leert welke factoren bijdragen aan een goede leesinstructie.
  • U krijgt inzicht in de wijze waarop het proces van leren lezen naar lezen om te leren begeleid kan worden.
  • U leert met een kritische blik te kijken naar de inzet van de leesmethode.
  • U leert wat rijke teksten zijn en hoe deze het denken kunnen stimuleren bij leerlingen.

   

 3. Van 11:30 tot 12:25

  Ronde 1 Samenwerken met ouders bij het creëren van een rijke taalomgeving: op school én thuis.

  Door Lotte van der Goot

  Inhoud

  Elk kind verdient de kans zich in taal te ontwikkelen, zowel op school als thuis. School en ouders hebben immers een gedeelde verantwoordelijkheid in de taalontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van ouders thuis de grootste invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerprestaties van het kind. Veel scholen geven dan ook tips aan ouders om thuis door te gaan met wat er in de klas geleerd wordt, maar dit lijkt niet altijd te werken. Zo is praten of lezen met je kind niet voor alle ouders even gebruikelijk of makkelijk, terwijl dit wel van groot belang is. En soms slaat thuisbetrokkenheid juist door: teveel bemoeienis of te hoge verwachtingen belemmeren het kind alleen maar. 

  Positieve thuisbetrokkenheid is van grote waarde. Hoe lukt het om de twee taalgemeenschappen, school en thuis, met elkaar te verbinden? In deze workshop krijgt u handvatten om de samenwerking met ouders te verbeteren, hen te steunen om het praten en lezen te bevorderen en kunt u na afloop op uw eigen school aan de slag met het creëren van een rijke taalomgeving, samen met ouders! 

  Doelgroep

  Leerkrachten primair onderwijs, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers, pabo-docenten en studenten, schoolleiders, bestuurders. 

  Einddoelen voor ogen:

  • U kent de meerwaarde van ouderbetrokkenheid en thuisbetrokkenheid.
  • U krijgt inzicht in hoe u op school de ouderbetrokkenheid en thuisbetrokkenheid kunt verhogen.
  • U krijgt voorbeelden van activiteiten die de taalstimulering thuis bevorderen.
  • U maakt een aanzet tot een ontwerp van één van de volgende activiteiten die u meteen kunt inzetten op uw school:
   • Een ouder-kind activiteit in de klas
   • Een inloopactiviteit in de klas
   • Een huiswerkopdracht die met behulp van ouders wordt uitgevoerd.
 4. Van 11:30 tot 12:25

  Ronde 1 Visie op eigentijds taalonderwijs in een plan.

  Door Els Loman

  Taal is voorwaarde, middel en doel van leren. Het meest optimale is als binnen de setting van een school deze drie aspecten van taal met elkaar verbonden zijn of worden. Dat gebeurt echter nog niet vanzelfsprekend. Dit vraagt zowel kennis en inzicht hebben in hoe taal zich bij leerlingen optimaal kan ontwikkelen als het hebben van een visie op taalonderwijs. Hoe kunnen leerkrachten zorgen voor een rijke taalomgeving of wat kunnen zij doen dat leerlingen taal leren en gebruiken. Welke keuzes maken zij waardoor groei van de taalvaardigheid van de leerlingen ontstaat? Welke doelen stellen zij zich dan?

  Het gericht werken aan taaldoelen lukt beter met een taalbeleidsplan. Wanneer is de taalontwikkeling van alle kinderen goed genoeg en zit de school nog op het juiste spoor? Kijkt de school alleen naar de taalprestaties van de leerlingen of heeft het schoolteam ook oog voor het leren van alle leerlingen? Deze vragen kunnen worden ondervangen door een taalbeleidsplan waarin wordt aangegeven wat de visie en de beginsituatie is van de school en waar de school naar toewerkt in het belang van de taalvaardigheid van alle leerlingen en kansengelijkheid. 

  Doelgroep

  Schoolleiders, intern begeleiders, taal- en leescoordinatoren, leerkrachten primair onderwijs, bestuurders, pabo-docenten en studenten 

  Einddoelen voor ogen:

  • U krijgt inzicht in het belang van een taalvisie en taalbeleid voor de ontwikkeling van taalvaardigheid van de leerling.
  • U krijgt inzicht in de rol van de leidinggevende, de taalcoördinator, de interne begeleider, de leerkrachten op uw school en de rol van de ouders bij de ontwikkeling van de taalvaardigheid van de leerlingen.
  • U krijgt inzicht in de verschillende onderdelen van een taalbeleidsplan en de koppeling met het onderwijsresultatenmodel (2020).
  • U krijgt inzicht in het stellen en monitoren van taaldoelen voor alle vier domeinen van de referentieniveaus.
  • U krijgt inzicht op welke manier taal voorwaarde, middel en doel van leren kan zijn en bijdraagt aan kansengelijkheid.
 5. Van 11:30 tot 12:25

  Ronde 1 Taalrijk lesgeven voor gemotiveerde lezers

  Door Koos van 't Hul

  Inhoud 

  Een van de pijlers voor academisch succes is vaardig kunnen lezen. Als onderdeel van het vaardig leren lezen is leesmotivatie een belangrijke factor in het leessucces en de leesontwikkeling van leerlingen. Natuurlijk gunnen wij iedere leerling een positieve associatie met lezen, maar onderzoek wijst uit dat vanaf de brugklas de leesmotivatie van Nederlandse leerlingen drastisch afneemt. Maken we in het onderwijs lezen nog wel tot een betekenisvolle activiteit of associëren leerlingen lezen vooral met het maken van verplichte opdrachtjes? Leren we kinderen nog hoe zij bij een tekst kunnen aanhaken?  

  In deze workshop gaan we verkennen hoe een didactisch ontwerp leerlingen kan verleiden om meer betrokken, gemotiveerd en dieper te lezen door verbinden van tekst met inhoud via contextrijke, geïntegreerde lesontwerpen. Kunnen we door expliciet aandacht te besteden aan leesmotivatie ook een brug slaan tussen primair- en voortgezet onderwijs?   

  Doelgroep  

  Leerkrachten primair onderwijs, groep 7-8  

  Einddoelen voor ogen: 

  • Je weet welke aspecten van een didactisch ontwerp de leesmotivatie van leerlingen beïnvloeden. 
  • Je maakt kennis met een geïntegreerde benadering van taal door middel van taalrijke didactiek. 
  • Je krijgt een voorbeeld van een manier waarop je met een didactisch ontwerp leesmotivatie kunt beïnvloeden. 

   

 6. Van 11:30 tot 12:25

  Ronde 1 Oracy; Vind jouw stem en help anderen die van hun te vinden

  Door Jaap ter Steege

  Inhoud

  “Als ik iets heb geleerd, dan is het wel de kracht van het gebruiken van je stem”

  Michelle Obama 

  Oracy is het vermogen om ideeën te verwoorden, begrip ontwikkelen en mee doen met anderen door middel van gesproken taal, een krachtig hulpmiddel om te leren. Leerlingen leren effectievere sprekers én luisteraars te worden. En Oracy stelt hen in staat om zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen beter te begrijpen. Spreken is een deel van het dagelijkse leven. Met Oracy vergoten we de kans voor kinderen om ‘hun stem’ te vinden. 

  Met Oracy onderwijs leren leerlingen praten en spreken. Ze ontwikkelen begrip van hun mondelinge taalvaardigheid en vergroten hun kennis en vaardigheden die daarbij van invloed zijn als:

  • luisteren en spreken
  • voeren van gesprekken
  • leren presenteren
  • en het onder woorden brengen van meningen en gevoelens. 

  Oracy is structureel onderdeel van het taalonderwijs dat verbinding legt tussen het aanleren en gebruiken van alle onderdelen van mondelinge taalvaardigheid. Door dit gepland, ontworpen, gemodelleerd, ondersteund en gestructureerd aan te bieden in een doorgaande lijn, stelt het leerlingen in staat de vaardigheden te leren die nodig zijn om effectief te spreken en te luisteren. 

  Wat is de impact van deze benadering ?

  1. Het verhoogt zelfvertrouwen en welbevinden.
  2. Het verhoogt cognitieve resultaten.
  3. Levensvaardigheden meegeven.
  4. Sociale gelijkheid en kansengelijkheid bevorderen. 

  Doelgroep

  Leerkrachten, leraarondersteuners, onderwijsassistenten, intern begeleiders, pabo-studenten, schoolleiders, en bestuurders in primair onderwijs. 

  Einddoelen voor ogen

  • U maakt kennis met het Oracy framework
  • U maakt kennis met de achterliggende paradigma’s van Oracy
  • U heeft een beeld bij wat de impact van Oracy voor uw school kan zijn
  • U heeft een idee hoe het Oracy framework een verbinding kan vormen bij het vergroten van de mondelinge taalvaardigheid van uw leerlingen en daarmee een vergroting van hun wereld.
 7. Van 13:15 tot 14:00

  Inspiratiesessie over veerkracht

  De dames van Durven & Doen geloven dat niet alleen je werk, maar ook leren leuk moet zijn! Medewerkers hebben het al druk genoeg met hun dagelijkse werk en toch is het belangrijk dat zij in beweging blijven. Zichzelf blijven ontwikkelen en kritisch blijven reflecteren op wat zij nu doen en in de toekomst nog willen. Durven & Doen weet de perfecte balans te vinden tussen een kritische en ludieke reflectie. Door middel van werktheater blazen zij lucht in soms delicate onderwerpen en creëren daarmee een platform tot gesprek.

  Doordat Mariëlle en Joleen al meer dan 10 jaar improvisatie-acteurs zijn hebben zij de creativiteit om al improviserend datgene aan te pakken wat er is. Tijdens het CPS congres zullen zij naast een werktheater voorstelling ook de rode draad bewaken. Als dagvoorzitters zijn zij bruggenbouwers tussen de verschillende onderdelen en zorgen ze ervoor dat het gehele programma keurig volgens planning verloopt.

 8. Van 14:10 tot 15:05

  Ronde 2 Van leren lezen naar lezen om te leren

  Door Yvonne Koene

  Taal is een voorwaardelijke factor om een bijdrage te kunnen leveren aan onze complexe en dynamische wereld van nu en morgen. Om ieder kind de kans te geven zich in taal te ontwikkelen dienen leerkrachten goed taal en leesonderwijs te verzorgen. In groep 3 en 4 ligt de focus op het leren lezen. Het geven van een effectieve leesinstructie is daarvoor de  belangrijkste voorwaarde. Tegelijkertijd gaan leeropbrengsten verder dan alleen de resultaten in (lees)toetsen. Juist in groep 3 en 4, daar waar het leren lezen aan het eind van groep 4 verschuift naar het lezen om te leren, is aandacht voor zelfvertrouwen en het gevoel een bijdrage te kunnen leveren in de taalgemeenschap van cruciaal belang. De klas is een oefenplek voor leerlingen, een gemeenschap in het klein, om te experimenteren, te leren en te ontwikkelen. Hoe kunnen leerkrachten aandacht besteden aan die taalontwikkeling als zoveel tijd besteed moet worden aan het leren lezen?

  In deze workshop leert u hoe u gericht keuzes kunt maken binnen uw taal en leesaanbod om leerlingen te laten lezen om te leren

  Doelgroep:

  Leerkrachten primair onderwijs, groep 3 en 4, pabo-docenten en studenten, intern begeleiders, taalcoördinatoren 

  Einddoelen voor ogen:

  • U krijgt kennis in de leerlijn taal en krijgt inzicht in wat dit betekent voor uw taalaanbod.
  • U leert welke factoren bijdragen aan een goede leesinstructie.
  • U krijgt inzicht in de wijze waarop het proces van leren lezen naar lezen om te leren begeleid kan worden.
  • U leert met een kritische blik te kijken naar de inzet van de leesmethode.
  • U leert wat rijke teksten zijn en hoe deze het denken kunnen stimuleren bij leerlingen.

   

 9. Van 14:10 tot 15:05

  Ronde 2 Samenwerken met ouders bij het creëren van een rijke taalomgeving: op school én thuis.

  Door Lotte van der Goot

  Inhoud

  Elk kind verdient de kans zich in taal te ontwikkelen, zowel op school als thuis. School en ouders hebben immers een gedeelde verantwoordelijkheid in de taalontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van ouders thuis de grootste invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerprestaties van het kind. Veel scholen geven dan ook tips aan ouders om thuis door te gaan met wat er in de klas geleerd wordt, maar dit lijkt niet altijd te werken. Zo is praten of lezen met je kind niet voor alle ouders even gebruikelijk of makkelijk, terwijl dit wel van groot belang is. En soms slaat thuisbetrokkenheid juist door: teveel bemoeienis of te hoge verwachtingen belemmeren het kind alleen maar. 

  Positieve thuisbetrokkenheid is van grote waarde. Hoe lukt het om de twee taalgemeenschappen, school en thuis, met elkaar te verbinden? In deze workshop krijgt u handvatten om de samenwerking met ouders te verbeteren, hen te steunen om het praten en lezen te bevorderen en kunt u na afloop op uw eigen school aan de slag met het creëren van een rijke taalomgeving, samen met ouders! 

  Doelgroep

  Leerkrachten primair onderwijs, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers, pabo-docenten en studenten, schoolleiders, bestuurders. 

  Einddoelen voor ogen:

  • U kent de meerwaarde van ouderbetrokkenheid en thuisbetrokkenheid.
  • U krijgt inzicht in hoe u op school de ouderbetrokkenheid en thuisbetrokkenheid kunt verhogen.
  • U krijgt voorbeelden van activiteiten die de taalstimulering thuis bevorderen.
  • U maakt een aanzet tot een ontwerp van één van de volgende activiteiten die u meteen kunt inzetten op uw school:
   • Een ouder-kind activiteit in de klas
   • Een inloopactiviteit in de klas
   • Een huiswerkopdracht die met behulp van ouders wordt uitgevoerd.
 10. Van 14:10 tot 15:05

  Ronde 2 Visie op eigentijds taalonderwijs in een plan

  Door Els Loman

  Taal is voorwaarde, middel en doel van leren. Het meest optimale is als binnen de setting van een school deze drie aspecten van taal met elkaar verbonden zijn of worden. Dat gebeurt echter nog niet vanzelfsprekend. Dit vraagt zowel kennis en inzicht hebben in hoe taal zich bij leerlingen optimaal kan ontwikkelen als het hebben van een visie op taalonderwijs. Hoe kunnen leerkrachten zorgen voor een rijke taalomgeving of wat kunnen zij doen dat leerlingen taal leren en gebruiken. Welke keuzes maken zij waardoor groei van de taalvaardigheid van de leerlingen ontstaat? Welke doelen stellen zij zich dan?

  Het gericht werken aan taaldoelen lukt beter met een taalbeleidsplan. Wanneer is de taalontwikkeling van alle kinderen goed genoeg en zit de school nog op het juiste spoor? Kijkt de school alleen naar de taalprestaties van de leerlingen of heeft het schoolteam ook oog voor het leren van alle leerlingen? Deze vragen kunnen worden ondervangen door een taalbeleidsplan waarin wordt aangegeven wat de visie en de beginsituatie is van de school en waar de school naar toewerkt in het belang van de taalvaardigheid van alle leerlingen en kansengelijkheid. 

  Doelgroep

  Schoolleiders, intern begeleiders, taal- en leescoordinatoren, leerkrachten primair onderwijs, bestuurders, pabo-docenten en studenten 

  Einddoelen voor ogen:

  • U krijgt inzicht in het belang van een taalvisie en taalbeleid voor de ontwikkeling van taalvaardigheid van de leerling.
  • U krijgt inzicht in de rol van de leidinggevende, de taalcoördinator, de interne begeleider, de leerkrachten op uw school en de rol van de ouders bij de ontwikkeling van de taalvaardigheid van de leerlingen.
  • U krijgt inzicht in de verschillende onderdelen van een taalbeleidsplan en de koppeling met het onderwijsresultatenmodel (2020).
  • U krijgt inzicht in het stellen en monitoren van taaldoelen voor alle vier domeinen van de referentieniveaus.
  • U krijgt inzicht op welke manier taal voorwaarde, middel en doel van leren kan zijn en bijdraagt aan kansengelijkheid.
 11. Van 14:10 tot 15:05

  Ronde 2 Het vergroten van de emotiewoordenschat van jonge kinderen

  Door Miriam Op de Beek

  Inhoud

  Het belang van verbinding.

  Ieder mens heeft eigen gedachten, gevoelens en emoties. Door met jonge kinderen te communiceren over emoties, leren zij emoties herkennen, benoemen en beter begrijpen. Het begrijpen van emoties is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van empathie. Empathie is nodig om sociaal te kunnen leren en functioneren. 

  In deze workshop gaan we aan de slag met prentenboeken en emotiewoordenschat. Onderzoek toont aan dat voorlezen bijdraagt aan de empathie van kleuters en dat het gebruik van prentenboeken een positief effect kan sorteren op de sociaal emotionele ontwikkeling van kleuters, met name waar het de complexe emoties betreft (Kwant, 2011). Door met jonge kinderen te communiceren over emoties van personages uit boeken, geven we hen inzicht in emoties van anderen en taal om emoties te begrijpen en duiden. 

  Doelgroep

  Leerkrachten primair onderwijs groep 1-2, taal- en leescoördinatoren, pabo-docenten en studenten, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers 

  Einddoelen voor ogen:

  • U weet hoe voorlezen kan bijdragen aan empathie van kleuters.
  • U kent het onderscheid tussen affectieve empathie en cognitieve empathie.
  • U heeft inzicht in de rol van taal bij de ontwikkeling van empathie.
  • U weet hoe u de emotiewoordenschat van jonge kinderen kunt vergroten.
  • U kunt hiervoor geschikte prentenboeken selecteren.
 12. Van 14:10 tot 15:05

  Ronde 2 Taalrijk lesgeven voor gemotiveerde lezers

  Door Koos van 't Hul

  Inhoud 

  Een van de pijlers voor academisch succes is vaardig kunnen lezen. Als onderdeel van het vaardig leren lezen is leesmotivatie een belangrijke factor in het leessucces en de leesontwikkeling van leerlingen. Natuurlijk gunnen wij iedere leerling een positieve associatie met lezen, maar onderzoek wijst uit dat vanaf de brugklas de leesmotivatie van Nederlandse leerlingen drastisch afneemt. Maken we in het onderwijs lezen nog wel tot een betekenisvolle activiteit of associëren leerlingen lezen vooral met het maken van verplichte opdrachtjes? Leren we kinderen nog hoe zij bij een tekst kunnen aanhaken?  

  In deze workshop gaan we verkennen hoe een didactisch ontwerp leerlingen kan verleiden om meer betrokken, gemotiveerd en dieper te lezen door verbinden van tekst met inhoud via contextrijke, geïntegreerde lesontwerpen. Kunnen we door expliciet aandacht te besteden aan leesmotivatie ook een brug slaan tussen primair- en voortgezet onderwijs?   

  Doelgroep  

  Leerkrachten primair onderwijs, groep 7-8  

  Einddoelen voor ogen: 

  • Je weet welke aspecten van een didactisch ontwerp de leesmotivatie van leerlingen beïnvloeden. 
  • Je maakt kennis met een geïntegreerde benadering van taal door middel van taalrijke didactiek. 
  • Je krijgt een voorbeeld van een manier waarop je met een didactisch ontwerp leesmotivatie kunt beïnvloeden. 
 13. Van 15:20 tot 15:50

  Interview met Vivian den Hollander

  CPS-adviseur Miriam Op de Beek interviewt kinderboekenschrijver Vivian den Hollander. Er is ook ruimte voor het stellen van vragen in de chat.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 315,00

Aangezien de locatiekosten wegvallen voor het online congres hebben we de prijs met ruim 50 euro verlaagd.

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website