Sluiten

Zoeken in de website

Over Training Kwaliteitszorg: kwaliteit in beeld (voortgezet onderwijs)

Training Kwaliteitszorg: kwaliteit in beeld (voortgezet onderwijs)

Goede kwaliteitszorg vraagt een duidelijke visie op kwaliteit. Examen- en toetsresultaten en het oordeel van de Inspectie zijn natuurlijk belangrijk, maar dat geldt zeker ook voor de eigen kwaliteiten die uw school hoog in het vaandel heeft. Voor een zelfbewust kwaliteitsbeleid is het daarom van belang een scherp beeld te hebben van:

 • Hoe uw school ervoor staat bekeken door de ‘bril van buiten naar binnen’, onder andere door goed voorbereid te zijn op het Inspectiebezoek en de verantwoording van resultaten. En de daaruit voortvloeiende sterke en verbeterpunten zelf al benoemd te hebben.

Maar zeker zo belangrijk is:

 • Hoe uw school nu precies scoort op belangrijke kwaliteiten, anders dan al door de inspectie of via ‘Vensters’ en andere kanalen gecommuniceerd. Welke zijn dan precies die ‘andere’ kwaliteiten, welke indicatoren horen daarbij en wanneer zijn we eigenlijk tevreden (normen)?

In de kern gaan kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg over bovengenoemde vragen. Naast deze inhoudelijke vragen speelt de vraag van de inrichting en organisatie:

 • Hoe kan meer synergie worden bereikt tussen de verschillende met kwaliteitszorg belaste functionarissen? Hoe zorg je ervoor dat kwaliteitszorg op bestuurlijk niveau ontwikkeld uiteindelijk de onderwijspraktijk bereikt; wie speelt daarin welke rol?

Met deze en vele andere vragen gaat u aan de slag in de training Kwaliteitszorg: kwaliteit in beeld.

Duur van de training: vier dagdelen van 13.00 – 17.00 uur 

Voor wie: schoolleiders/leidinggevenden met kwaliteitszorg in portefeuille en inhoudelijk betrokken beleids- of stafmedewerkers (op school- of bestuursniveau) in het voorgezet onderwijs. Bij voorkeur per school twee deelnemers in combinatie van schoolleider/leidinggevende en beleids- of stafmedewerker.

Wat steek ik ervan op?
Aan het eind van de training heeft u:

 • Kennis van kwaliteitszorgsystemen en instrumenten en de mogelijkheden deze ‘op maat’ te maken.
 • Inzicht in, onder andere in uw eigen rol en die van anderen over kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg in de keten. En inzicht in het belang van het benoemen van indicatoren en stellen van normen.
 • Vaardigheden: kunnen lezen en interpreteren van data en vertalen van kwaliteitsbeleid naar gewenst gedrag en resultaten van leraren. En hoe deze in te brengen in de gesprekscyclus.

Inzicht, kennis en vaardigheden passen we in de training ook concreet toe in opdrachten. Met een vooraf uit te voeren zelfdiagnose bepalen we de precieze aard en inhoud van de (huiswerk-)opdracht.

Inhoud

De training Kwaliteitszorg: kwaliteit in beeld - voortgezet onderwijs geeft duidelijkheid over de volgende vragen:

 • Wat is de kwaliteit van de huidige kwaliteitszorg? Hoe kan die verbeterd worden?
 • Hoe scoort de school op de (nieuwe) beoordelingspunten van de Onderwijsinspectie?
 • Hoe kunnen de kernkwaliteiten van de school (naast het kader van de Inspectie) vertaald worden naar indicatoren?
 • Welke instrumenten (eventueel aangepast) lenen zich daarvoor? Hoe voorkomt u dat er een overvloed, een ‘data-kerkhof’ ontstaat?
 • Hoe kunt u data lezen, interpreteren en omzetten naar acties?
 • Welke taak- en rolverdeling is mogelijk en wenselijk tussen de verschillende portefeuillehouders?
 • Hoe zorgt u voor congruentie tussen de doelen op bestuurlijk niveau en dat van de leraren, de praktijk van de lessen?

In de training willen we juist ook synergievoordelen tussen de verschillende betrokkenen aan de orde laten komen, maar indien nodig en mogelijk vindt differentiatie en/of splitsing in subgroepen plaats.

In het programma leest u meer over de onderwerpen die we per bijeenkomst behandelen.

Werkwijze
De training heeft een interactieve opzet. De hiervoor genoemde kennis, inzichten en vaardigheden krijgt u aangereikt. U oefent en wisselt deze ook uit met elkaar, gecombineerd met uw gevarieerde praktijkervaringen. Tussen de bijeenkomsten voert u opdrachten uit. De trainer geeft tijdens en tussen de bijeenkomsten feedback op uw producten en tussenproducten.

Voortraject
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst vult u een zelfdiagnose in. Hiermee kunt u de eigen voorkennis, ervaring en leervragen aangeven alsmede de inhoud van uw eigen rol met betrekking tot kwaliteitszorg in uw organisatie.

Natraject
Circa drie maanden na de training vindt een ‘evaluatief contact’ plaats, gericht op de opbrengsten van de training, en ook op mogelijke ondersteuning bij vervolgacties.

Daaropvolgend ontvangt u na ongeveer een half jaar een uitnodiging om in duo-verband: schoolleider en inhoudelijk medewerker (voor zover al niet het geval tijdens de training) ervaringen te delen. Tevens wordt u dan uitgenodigd deel te nemen aan het kennisnetwerk Kwaliteit in beeld.

Literatuur
We maken onder andere gebruik van:

 • Het nieuwe Toezichtkader onderwijsinspectie
 • Meerdere onderzoekspublicaties; zoals Opbrengstgericht werken in de keten, Middenmanagers in vo, Onderpresteren van docenten

Studiebelasting

De totale studiebelasting voor deze training is 32 uur, inclusief de 16 contacturen op CPS.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Standaard € 799,00

Deel met anderen