Sluiten

Zoeken in de website

Leren met Ouders

Onderwijs op maat met de hulp van ouders


Foto: CPS

Als leerkracht wil je het liefst elke leerling precies kunnen bieden wat die nodig heeft. Dat is praktisch ondoenlijk als je les moet geven aan 25 of meer kinderen, op meerdere niveaus en wanneer je de taak hebt om die grote diversiteit aan kinderen kennis en vaardigheden bij te brengen op zowel cognitief als motorisch, creatief en sociaal emotioneel gebied. Hoe gekwalificeerd en ervaren ook, je zult je aandacht moeten verdelen over al je leerlingen.

Voor wat betreft de sociaal emotionele vaardigheden, is dit doorgaans geen probleem. Maar als het gaat om vakken als taal en rekenen is deze situatie verre van ideaal. Daar zullen de leerprestaties sterk verbeteren als er ruimte is voor meer individuele begeleiding en een gepersonaliseerd leerprogramma. De vraag is dan hoe we dit naast het reguliere onderwijs mogelijk kunnen maken. 

Ouders willen én kunnen helpen

Het antwoord kan gevonden worden als we ouderbetrokkenheid naar een hoger plan tillen en ouders de mogelijkheid krijgen hun kind één-op-één te ondersteunen bij één of meer instrumentele vakken. Dat is het idee achter Leren met Ouders. Scala-scholen doen dit al.

Kom eens kijken bij Scala

Wat is Leren met Ouders?

Leren met Ouders is de mogelijkheid die u als school op vrijwillige basis kan bieden aan ouders die hun kind intensiever willen helpen bij het leren. Dit kan tijdens lesuren of na school al naar gelang de ontwikkelingsbehoefte en mogelijkheden.

Ouders kunnen er bovendien voor kiezen dit structureel of gedurende een korte periode te doen, voor een enkel vak of alle zeven instrumentele vakken: rekenen, begrijpend lezen, studievaardigheden (inclusief mediawijsheid), spelling, taal, technisch lezen en schrijven.

Ouders geven hun kind geen les, maar worden aangestuurd door de leraar. Hij (of zij) coacht en faciliteert hen, stelt de leerdoelen en maakt het leerprogramma.

Wat levert Leren met Ouders op?

  • optimaal stimuleren van de ontwikkeling van leerlingen;
  • welbevinden van leerlingen verhogen;
  • alle kinderen gaan er op vooruit;
  • minder werkdruk, meer persoonlijke aandacht;
  • een sterkere betrokkenheid van ouders bij de school en het leren van hun kind. 

Alle kinderen gaan er op vooruit

Ieder kind blijkt hier baat bij te hebben. Zowel kinderen uit de basisgroep alsook de kinderen die wat minder of juist méér uitdaging nodig hebben. Hiernaast kan het bijdragen aan het oplossen van de ongewenste situatie van thuiszitters. Ook is uit de praktijk gebleken dat bij een aantal kinderen die werden begeleid door hun ouders, de stap richting het speciaal (basis) onderwijs niet meer nodig was.

Kijkende naar deelnemende kinderen, lijkt het een dwarsdoorsnede te zijn van de samenleving en school. Alle kinderen gaan er op vooruit, zowel op gebied van leerrendement als welbevinden.

Minder werkdruk. Meer persoonlijke aandacht

Ook komt het voor dat in een groep één leerling zoveel aandacht vraagt dat het de groep remt. Als die leerling wordt begeleid door een van zijn ouders, wordt de leerkracht ontlast en houdt hij meer tijd over om de leerlingen persoonlijke aandacht te geven.

Leerkrachten zullen merken dat het onderwijs voor álle leerlingen hierdoor vooruit gaat. Niet alleen neemt het leerrendement toe (vaak met tientallen procenten), ook neemt het welbevinden van de kinderen sterk toe. Binnen de school ontstaat een sfeer van gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

Veel ouders willen hun kind graag helpen

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat ouderbetrokkenheid positieve effecten heeft op zowel de houding van leerlingen als op hun leerprestatie. Ouders gaven aan het liefst specifieke vragen en verzoeken van leraren te krijgen om hun kind te helpen.

Leren met Ouders levert ook veel op voor de ouders zelf. Ze vinden het heel prettig om bij te dragen aan de ontwikkeling van hun kind. De relatie met het kind verbetert en ouders geven aan dat ze er zelf ook veel van leren. Op verschillende scholen blijkt bovendien dat er meer samenwerking is tussen ouders.

Welke scholen doen dit al?

Leren met Ouders is eind 2013 opgestart binnen de Stichting Scala, een organisatie in het primair onderwijs met 14 scholen in de gemeente Heusden. De helft van deze scholen werkt met Leren met Ouders. Joris Spekle organiseert een aantal malen per jaar een bezoek aan een van de scholen. 

Ga mee op schoolbezoek bij Scala


Leren met ouders op video

Bekijk de praktijk van leren met ouders bij Scala."Blij dat we onze nek uit hebben gestoken en dit spannende traject zijn aangegaan."

- Heidi Smits, schoolleider K.B.S. De Bussel te Vlijmen


Hoe start uw school met deze voorziening?

Er komt natuurlijk best wat bij kijken om zo'n voorziening van de grond te krijgen. Op deze pagina kunt u lezen welke aandachtspunten goed zijn om langs te lopen.

Maak een afspraak"Ik vind het prachtig om te zien hoe de band tussen ouder en kind een extra dimensie krijgt."

- Carla van Tuijl, leerkracht K.B.S. De Bussel


Veel gestelde vragen

Leren met Ouders biedt in onze optiek grote voordelen. Maar we kunnen ons voorstellen dat het ook kritische vragen oproept. Een aantal van deze vragen en onze antwoorden daarop vindt u op deze pagina.

Geïnspireerd door schipperskinderen

De directeur van Stichting Scala werd geïnspireerd door de manier waarop schipperskinderen onderwijs krijgen. Deze krijgen geregeld van de school leerstof mee en hun ouders verzorgen zelf en aan boord de begeleiding. Toen bleek hoe effectief deze aanpak was, kreeg Joris Spekle, op dat moment leerkracht bij Scala, de opdracht te achterhalen of deze aanpak binnen de scholen van de stichting kon worden toegepast.

En zo kwam de parterschapsschool tot stand. Wat eind 2013 begon met twee leerlingen, is uitgegroeid tot een project met ruim 180 kinderen. Toen ook andere scholen interesse toonden, zocht Joris de samenwerking met CPS. Vanuit CPS ondersteunt hij nu onder de naam Leren met Ouders scholen die dit ook in willen voeren.


Blogs

Leren met Ouders in de praktijk

Als er een organisatie is die ervaring heeft met Leren met Ouders, is het Stichting Scala wel. De ouders van zo’n tweehonderd leerlingen helpen hun kind actief bij het leren van een of meer vakken. In dit artikel delen Carla van Tuijl, coördinator en José Bakx, leerkracht, hun ervaringen.

Lees het blog

Les van je vader of moeder? De Bussel innoveert met ouderbetrokkenheid. 

Op zoek naar een manier waarop ouders hun kinderen kunnen helpen bij het leren, liet bestuurder Henk van der Pas zich inspireren door de wijze waarop ouders van schipperskinderen hun kinderen tijdens de vaart begeleiden

Lees het blog