Sluiten

Zoeken in de website

Rekenonderwijs

Wat kunt u doen als opbrengsten tegenvallen?

Een te laag rekenniveau kan een groot struikelblok zijn voor leerlingen. Wat kunt u doen om de rekenvaardigheid van uw leerlingen te vergroten? 

De referentieniveaus voor Nederlandse taal en rekenen maken concreet wat leerlingen moeten kunnen en kennen op bepaalde momenten in hun schoolloopbaan. Hierdoor is de aansluiting met het basisonderwijs en het vervolgonderwijs beter geregeld. 

Hoe geeft u uw rekenonderwijs vorm?

Scholen zijn vrij om te bepalen hoe ze rekenen in hun lesprogramma organiseren, welke (vak)docenten daarvoor worden ingezet en hoeveel tijd wordt ingepland. Het Steunpunt taal en rekenen VO schetste vier scenario’s als ‘denkhulp’: inpassen via de wiskundelessen, in afzonderlijke rekenlessen, bij vakken met een rekencomponent, in alle vakken. 

Profiteer van onze ervaring

CPS heeft al veel scholen begeleid naar betere rekenprestaties. We weten wat wel, en wat niet werkt, zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en kunnen u ondersteunen bij een effectief en werkbaar plan van aanpak. Daarbij kijken we onder meer naar:

 > heldere doelen, leerlijnen en hoge verwachtingen
 > het realiseren van een passend aanbod
 > het gebruik van effectieve instructie
 > omgaan met verschillen tussen leerlingen
 > efficiënt gebruik van de beschikbare rekentijd
 > toetsen en zicht krijgen op de rekenontwikkelingen van leerlingen.

Daarbij staan we voor een aanpak die zorgt voor samenhang in de organisatie; samenhang tussen de vakgebieden taal en rekenen, en samenhang tussen de ketens van leerkracht tot schoolleiding en bestuur. Zo zorgt u voor een stevige borging voor de toekomst. 

Wij hebben al veel teams begeleid naar betere resultaten. Zo hebben we veel ervaring en kennis opgedaan over wat wel, en wat niet werkt. Dat zetten we ook graag in om uw ambities waar te maken en in korte tijd veel waarde toe te voegen.

Populaire blogs

Rekenprestaties verbeteren? 3 Tips voor resultaat.

Meer dan ooit zijn scholen zich ervan bewust dat het rekenonderwijs extra aandacht behoeft. Bijvoorbeeld omdat zij verrast zijn door (zeer) slechte resultaten bij de rekentoets. Maar wat kan de school het beste ondernemen?

Lees het blog

Slagen voor de rekentoets? Hoe een rekencoördinator zorgt voor een stevig fundament.

Sinds de introductie van de rekentoets zijn scholen ervan doordrongen dat rekenen hun serieuze aandacht behoeft. Nogal wat leerlingen in het voortgezet onderwijs blijken geen goede rekenbasis te hebben of hun rekenvaardigheden zijn weggezakt.

Lees het blog