Spring naar mobiele navigatie

PCBO Rotterdam

PCBO RotterdamCase: 
Versterken ouderbetrokkenheid

Interview met: 
Jacqueline Blaak-Venneman, Bovenschoolse Coördinator Ouderbetrokkenheid

In dit verhaal praten we met Jacqueline Blaak-Venneman, Bovenschoolse Coördinator Ouderbetrokkenheid bij de Stichting Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid, ofwel PCBO Rotterdam-Zuid. Bij deze stichting zijn in totaal 32 scholen aangesloten.

Wat was de aanleiding om ermee te starten?

Jacqueline: "In 2015 ben ik begonnen als coördinator voor de medewerkers ouderbetrokkenheid, met als doel ouderbetrokkenheid te versterken. Een groot aantal van onze scholen bevindt zich in Rotterdam-Zuid. Om hier de onderwijsachterstanden te verminderen en het schoolsucces van leerlingen en verdere ontwikkeling van leerlingen te vergroten, is samenwerking met ouders van groot belang.  

De communicatie tussen leerkrachten en ouders is hierin een uitdaging. Leerkrachten gaven aan dat ouders niet reageerden op hun berichten of niet kwamen opdagen bij bijvoorbeeld informatieavonden en 10 minutengesprekken. Het deelnamepercentage was laag. De ouders op hun beurt gaven aan dat ze weinig begrepen van de informatie die wij hen stuurden, of namen de uitnodiging te vrijblijvend op. Wij realiseerden ons dat we vooral aan het zenden waren en dat het voor de ontwikkeling van de leerlingen essentieel was om aan de relatie met de ouders te werken. Om écht met hen in gesprek te gaan."

Zijn jullie daarin geslaagd?

"Absoluut. Het contact met de ouders is verbeterd en het begrip over en weer is toegenomen. Dat heeft er onder andere voor gezorgd dat leerkrachten en ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de schoolse ontwikkeling van het kind. Op een groot aantal scholen is een regiegroep waarin ouders meedenken over bijvoorbeeld de communicatie. Zo is het deelnamepercentage bij de formele gesprekken, zoals bijvoorbeeld een rapportgesprek, gemiddeld 95%. Je ziet dat de leerkrachten het prettig vinden dat het contact met de ouders veel beter is. Daardoor kun je het met elkaar makkelijker over moeilijke onderwerpen hebben." 

Wat vonden jullie de grootste uitdaging?

"Aansluiten op de behoefte van ouders in het onderwijsondersteunende gedrag, wederzijdse verwachtingen zichtbaar maken en een hoog deelnamepercentage realiseren voor de informele bijeenkomsten. Denk aan meekijken in de klas of een bijeenkomst waar we de ouders willen uitleggen met welke lesmethoden we werken. Daar maakt men toch minder snel tijd voor vrij, ouders willen wel maar kunnen niet vanwege hun werk en een groot aantal ouders beheerst de Nederlandse taal onvoldoende, waardoor zij een drempel ervaren om deel te nemen aan deze activiteiten.

De medewerkers ouderbetrokkenheid hebben voor hun school in de leerkring van PCBO handvatten gekregen die helpen om ouders te betrekken bij deze activiteiten. Denk aan persoonlijk contact, leerlingen een rol laten spelen in het uitnodigen van ouders en flexibel zijn in de tijden waarop je de ouders uitnodigt.”

Wat zijn volgens jou de belangrijkste succesfactoren?

"Bestuur, directie, leraren, ouders én leerlingen moeten op de eerste plaats een gedeelde visie hebben. Je hebt daarnaast een goede regiegroep nodig. In deze groep zitten ouders en leerkrachten die samen het beleid bepalen op het stuk ouderbetrokkenheid en kijken op welke punten het beter kan. Je hebt daarbij een vaste kern nodig van mensen waar je van op aan kan, die elkaar aanvullen en een afspiegeling zijn van de buurt waarin je school staat. Je hebt verder een directeur nodig die goed op de hoogte is van het ouderbeleid, dit uitdraagt en het project steunt. En je kunt niet zonder een kartrekker die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ouderbetrokkenheid."

En welke acties waren het effectiefst?

"De gesprekken tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Je maakt een grote sprong als je op de relatie gaat zitten. Dat doen scholen met de startgesprekken aan het begin van het schooljaar. Daar legt de leerkracht de basis voor een goede samenwerking. En dankzij de voortgangsgesprekken waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat, krijg je bij iedereen eigenaarschap. Een ander succes is de thematas. Deze lenen we uit aan ouders en bevat materiaal waarmee zij onderwijsondersteunend gedrag thuis kunnen stimuleren. Veel ouders maken hier gebruik van.”

"Het deelnamepercentage bij de formele gesprekken, zoals bijvoorbeeld een rapportgesprek, ligt nu op gemiddeld 95%."

- Jacqueline Blaak-Venneman

Waar is nog ontwikkeling mogelijk?

"Ouderbetrokkenheid blijft altijd in ontwikkeling, de kracht ligt in het versterken van communicatie. Leerkrachten geven over de startgesprekken terug hoe moeilijk het soms is om echt op de relatie te gaan zitten. Je hebt het als leerkracht al snel over de ontwikkeling van de leerling en niet over de kennismaking. Dus die gesprekken kunnen we nog versterken. Ook voortgangsgesprekken kunnen versterkt worden door leerlingen aanwezig te laten zijn.

Daarnaast vind ik dat we de talenten van de ouders nog beter kunnen inzetten en ouders onderling nog beter kunnen laten samenwerken. En uiteindelijk streven we naar het versterken van educatief partnerschap, waarin ouders uit vrijheid kiezen voor een school en erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. En vanuit de kant van de leerkrachten is het van belang dat zij erop mogen vertrouwen dat ouders afspraken nakomen en hun kinderen thuis ondersteuning bieden in de schoolse ontwikkeling.”

Meer informatie over Ouderbetrokkenheid 3.0 kunt u vinden op: 
>> www.cps.nl/ouderbetrokkenheid


Geïnspireerd?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze case? Of wilt u eens met een adviseur doorpraten over een situatie op uw school? Dat doen we graag. Neem dan contact op.

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website