Sluiten

Zoeken in de website

Toetsbeleid

De toevoeging van kwaliteitsstandaarden in het inspectiekader komt niet als verrassing. We zien dat scholen nog altijd worstelen met determinatie, aansluiting onderbouw-bovenbouw en het maken van goede toetsen met voorspellende waarde. Wat is het belang van toetsbeleid voor de school en de vaksecties?  Wat is het voordeel voor de leerlingen?

Ruimte voor keuzes

Scholen staan voor de belangrijke taak de leerroutes in doorlopende leerlijnen zodanig effectief neer te zetten dat een leerling in staat wordt gesteld om op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau te slagen. Belangrijk is daarbij eerst te kijken naar wat moet (eindtermen) en niet zozeer naar wat de school, de secties of zelfs de individuele docent belangrijk vindt. Door met een beperkt aantal afsluitende toetsen in het PTA toe te werken naar de examens, ontstaat er ruimte die scholen kunnen benutten voor keuzes op schoolniveau zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van individuele talenten of het vaardiger maken van leerlingen in belangrijke lifeskills zoals verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, reflectie en pro-activiteit.

Zo doen we dat op deze school

Om tot de juiste keuzes te komen is het van belang dat scholen een visie op toetsen en examinering ontwikkelen die in samenhang is met de onderwijskundige visie. Deze visie gaat over de bij de school passende schoolexaminering en borging van de kwaliteit. Deze gewenste ontwikkeling zien we ook terug in de negen actielijnen van de VO-raad met als belangrijk doel dat besturen, schoolleiders en docenten met deze actielijnen de ruimte krijgen en nemen om (het systeem van kwaliteitsborging van) de schoolexaminering verder te versterken en het schoolexamen een volwaardige plek te geven in het onderwijs in plaats van een willekeurige verzameling van schoolexamens, voortgangstoetsen en huiswerkopdrachten.

Betere resultaten voor leerlingen

De ontwikkeling van toetsbeleid heeft direct invloed op de programma’s voor de onderbouw en bovenbouw, de PTA’s, de determinatie en de wijze van toetsing, met als belangrijke opbrengst betere resultaten voor de leerling. Daardoor wordt ook helder wat scholen nog moeten investeren in het trainen en opleiden van hun docenten in deze materie.  Vreemd genoeg blijkt nog steeds dat veel docenten niet de nodige toetsdeskundigheid hebben meegekregen in de lerarenopleiding.

Toetsbeleid en de uitwerking daarvan in de vakwerkplannen zijn niet zozeer verantwoordingsdocumenten naar de inspectie, maar vooral plannen van aanpak  met als resultaat dat de leerling een kwalitatief hoogwaardige leerroute krijgt aangereikt waarin het onderwijs wordt gegeven vanuit een gedragen visie van de school en die voldoet aan gezamenlijke kwaliteitsstandaarden. Daar heeft de leerling uiteindelijk het meeste aan.

Aanbod op maat

CPS heeft een incompany-aanbod op maat voor schoolleiding, examencommissies, examensecretarissen en vaksecties.

Resultaten

 • Schoolleiding, examencommissies en docenten beschikken over kennis, inzicht en vaardigheden voor de ontwikkeling en borging van toetsbeleid.
 • Gedragen toetsbeleid en commitment in de school voor de taken, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van leidinggevenden en docenten
 • Kwaliteitscultuur voor (bij-)sturing, monitoring, evaluatie, verantwoording en borging van de kwaliteit van de schoolexamens.  

Het aanbod kan op meerdere wijzen vorm krijgen:

 • Inspirerende inleiding van een studiedag toetsbeleid bij u op school
 • Procesbegeleiding bij de ontwikkeling van schoolbreed toetsbeleid 
 • Toetsbeleidsplan
 • Vakwerkplan
 • Kwaliteitscheck van de PTA’s
 • Doorlopende leerlijnen in PTO en PTA
 • Leergang toetsbeleid voor vaksecties
 • Training toetsconstructie
 • Coaching en begeleiding van examencommissies
 • Individuele coaching en begeleiding van examensecretarissen
 • Implementatie RTTI bij u op school
 • … een vorm die past in de fase van ontwikkeling en werkwijze van uw school 

Welke thema’s van toetsbeleid centraal staan is afhankelijk van de ambities en doelen van de school en de fase van ontwikkeling van toetsbeleid. Wij gaan graag met u in gesprek om tot passend aanbod te komen.