Sluiten

Zoeken in de website

Toetsbeleid

  
Toetsbeleid vraagt onverminderd de aandacht. Op veel scholen is de visie op toetsing en examinering in ontwikkeling. Maar nog steeds zien we dat scholen worstelen met determinatie, aansluiting onderbouw-bovenbouw, het maken van goede toetsen met voorspellende waarde en de kwaliteitsborging van schoolexamens. Wat is het belang van toetsbeleid voor de school en de vaksecties? Wat is het voordeel voor de leerlingen?
 

Ruimte voor keuzes

Scholen staan voor de belangrijke taak de leerroutes in doorlopende leerlijnen zodanig effectief neer te zetten dat een leerling in staat wordt gesteld om op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau te slagen. Belangrijk is daarbij eerst te kijken naar wat moet (eindtermen) en niet zozeer naar wat de school, de secties of zelfs de individuele docent belangrijk vinden. Door met een beperkt aantal afsluitende toetsen in het examenprogramma toe te werken naar de examens, ontstaat er ruimte die scholen kunnen benutten voor keuzes op schoolniveau zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van individuele talenten of het vaardiger maken van leerlingen in belangrijke lifeskills zoals verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, reflectie en pro-activiteit.

Zo doen we dat op deze school

Om tot de juiste keuzes te komen is het van belang dat scholen een visie op toetsing en examinering ontwikkelen die in lijn is met hun onderwijskundige visie. Een visie op toetsbeleid gaat over de bij de school passende schoolexaminering en borging van de toetskwaliteit. Deze gewenste ontwikkeling zien we ook terug in de negen actielijnen van de VO-raad met als belangrijk doel dat besturen, schoolleiders en docenten met deze actielijnen de ruimte krijgen én nemen om (het systeem van kwaliteitsborging van) de schoolexaminering verder te versterken en het schoolexamen een volwaardige plek te geven in het onderwijs ‘in plaats van een willekeurige verzameling van schoolexamens, voortgangstoetsen en huiswerkopdrachten’.

Betere resultaten voor leerlingen

De ontwikkeling van toetsbeleid heeft direct invloed op de toetsprogramma’s voor de onderbouw en bovenbouw, de determinatie en de wijze van toetsing, met als belangrijke opbrengst betere resultaten voor de leerling.

Dit vraagt van docenten, examensecretarissen, schoolleiders en bestuurders de nodige deskundigheid op het terrein van toetsing en examinering. Deze is volgens de Inspectie nog niet vanzelfsprekend op orde (De staat van het onderwijs, 2020c). De kwaliteit van de schoolexamens (en van de gehele onderwijskwaliteit) vereist permanent de aandacht.

Maar laat er geen misverstand over bestaan. Toetsbeleid en de uitwerking daarvan in de vakwerkplannen zijn niet bedoeld als verantwoordingsdocumenten naar de inspectie. Een vakwerkplan is een beproefd instrument van sterke vaksecties om vanuit een gedragen visie hun leerlingen een kwalitatief hoogwaardige leerroute aan te reiken die voldoet aan gezamenlijke kwaliteitsstandaarden. Daar heeft de leerling uiteindelijk het meeste aan.

Aanbod op maat

CPS heeft een incompany-aanbod op maat voor schoolleiding, examencommissies, examensecretarissen en vaksecties.

Resultaten

 • Schoolleiding, examencommissies en docenten beschikken over kennis, inzicht en vaardigheden voor de ontwikkeling en borging van toetsbeleid.
 • Gedragen toetsbeleid en commitment in de school voor de taken, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van leidinggevenden en docenten
 • Kwaliteitscultuur voor (bij-)sturing, monitoring, evaluatie, verantwoording en borging van de kwaliteit van de schoolexamens.  

Het aanbod kan op meerdere wijzen vorm krijgen:

 • Inspirerende inleiding van een studiedag toetsbeleid bij u op school
 • Procesbegeleiding bij de ontwikkeling van schoolbreed toetsbeleid 
 • Toetsbeleidsplan
 • Vakwerkplan
 • Kwaliteitscheck van de PTA’s
 • Doorlopende leerlijnen in PTO en PTA
 • Leergang toetsbeleid voor vaksecties
 • Training toetsconstructie
 • Coaching en begeleiding van examencommissies
 • Individuele coaching en begeleiding van examensecretarissen
 • Implementatie RTTI bij u op school
 • … een vorm die past in de fase van ontwikkeling en werkwijze van uw school 

Welke thema’s van toetsbeleid centraal staan is afhankelijk van de ambities en doelen van de school en de fase van ontwikkeling van toetsbeleid. Wij gaan graag met u in gesprek om tot passend aanbod te komen.

Blogs

Hoe ver bent u met toetsbeleid?

Sinds een paar jaar is in het inspectiekader een kwaliteitsstandaard voor toetsing toegevoegd, en terecht. Los van het borgen van een kwalitatief goed PTA kan toetsbeleid ook de motor zijn om een goed gesprek over onderwijs op school naar een hoger plan te tillen. Zo wordt toetsbeleid niet een papieren ding, maar een krachtig instrument voor goed onderwijs.

Dit blog verder lezen

Eindelijk toetsbeleid!

Het onderdeel over toetsing in het nieuwe inspectiekader komt niet als verrassing. We zien dat scholen nog altijd worstelen met determinatie, aansluiting onderbouw-bovenbouw en het maken van goede toetsen met voorspellende waarde. Wat betekent het nieuwe inspectiekader voor de school en de secties? Wat is het voordeel voor de leerlingen?

Dit blog verder lezen

Niet de toets, maar het gevolg bepaalt of je formatief bezig bent

Hoe pas je formatief toetsen toe in een les? Deze vraag bespreek ik vaak met docenten die zoeken naar een manier om het leren van hun leerlingen beter zichtbaar te maken. Zij proberen daarmee hun lessen effectiever te kunnen organiseren, beter te kunnen differentiëren of hun leerlingen meer te activeren en motiveren. CPS heeft een model ontwikkeld dat het toepassen van formatief toetsen in de les kan ondersteunen.

  

Dit blog verder lezen

Formatief toetsen in het mbo

De overvolle toets- en examenprogramma’s leiden tot hoge werkdruk van de leraren in het mbo. En dat is niet alleen door alle correctietijd. Het voldoen aan alle kwaliteitseisen voor toetsing en examinering levert ook de nodige werkstress op. Bovendien slokken al die toetsen veel van de onderwijstijd op. 

Dit blog verder lezen

Ontdek waarom formatief toetsen zinvol is in elke les

Gaan jouw leerlingen ook pas leren als ze een toets krijgen? Voor je het weet zit je iedere toetsperiode met stapels nakijkwerk van leerlingen die alleen maar hun cijfer willen weten. Leidt dit werkelijk tot betere resultaten?

Dit blog verder lezen

Formatief toetsen, wat is er nu zo nieuw?

We krijgen veel vragen over formatief toetsen en hoe je dit als school, als leraar nou handen en voeten kunt geven. En net als bij differentiëren mag het vaak niet te veel tijd kosten in de voorbereiding. Is het nu allemaal zo nieuw dat er veel tijd in gaat zitten? 

Dit blog verder lezen