Klantcases

Klantcases

Wij werken voor scholen die duurzame schoolontwikkeling of een succesvol veranderingsproces op gang willen brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat voor een blijvend resultaat professionalisering en schoolontwikkeling hand in hand gaan. Wij spreken de taal van het management, maar ook van de leraar voor de klas.

Hieronder vind je een aantal opdrachten die wij voor andere scholen hebben gedaan, of waar we nu mee bezig zijn. 

Lesson Study

Bij basisschool Het Baken in Capelle aan den IJssel werkten ze met Lesson Study onder begeleiding van onderwijsadviseur Lotte van der Goot.
Lees verder

Management development

CVO zocht een passend management development traject om goed werkgeverschap te tonen en leraren, teamleiders en directies de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen.
Lees verder

Ouderbetrokkenheid 3.0

PCBO wilde de ouderbetrokkenheid versterken om onderwijsachterstanden te verminderen en schoolsucces en ontwikkeling van leerlingen te vergroten.  
Lees verder

Formatief handelen en effectieve feedback

SG. Antoni Gaudí werkt samen met CPS Onderwijsontwikkeling en advies aan de implementatie van formatief handelen en effectieve feedback in de lessen op school.
Lees verder

Ouderbetrokkenheid 3.0

De VSO afdeling van de A.J. Schreuderschool zocht een manier om ouders meer bij de school te betrekken en behaalde het keurmerk Ouderbetrokkenhied 3.0.
Lees verder

The Leader in Me (Covey)

CBS Marimba wilde de sociale veiligheid vergroten en koos voor een traject om deze gedragsverandering in gang te zetten vanuit de 7 gewoonten van Stephen Covey.
Lees verder

Begrijpend lezen

De Ichthus wilde de resultaten verhogen met een begrijpend leestraject dat breed werd ingestoken en waarin de leraren meerdere instrumenten kregen om hun vakmanschap aan te scherpen.
Lees verder

Differentiëren

Thorbecke Scholengemeenschap wilde praktisch aan de slag gaan met differentiëren. Geen training uit de boekjes, maar maatwerk op de school en op vrijwillige basis.
Lees verder

Ouderbetrokkenheid 3.0

CBS De Meidoorn wilde de ouders actiever gaan betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en de relatie met hen verdiepen.
Lees verder

En ook:

Schoolambitie 10 scholen uit hetzelfde bestuur willen de leesvaardigheid van hun leerlingen versterken. De bestuurder wil dit faciliteren en waar mogelijk coördineren.
Aanpak
 • Ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het taal- en leesonderwijs.
 • Maatwerk voor de deelnemende scholen.
 • Meerdere scholingsbijeenkomsten en klasbezoeken.
 • Inzet Lesson Study als methodiek voor het teamleren.
 • Opzetten van een stuurgroep met daarin directieleden, leescoördinatoren en IB-ers.
 • Ondersteuning IB-er of taalcoördinator met het oog op borging/implementatie.
 • Beleidsplan.
 • Regelmatig afstemmingsoverleg met bestuurder en directie. 
Waarom CPS Partij met veel expertise op het thema begrijpend luisteren - begrijpend lezen.

       

Een vereniging van 7 scholen (vo)

Schoolambitie Ontwikkel een management development programma dat voorziet in de ontwikkeling van schoolleiders, middenmanagers, aspirant schoolleiders en het doorgroeien van ambitieuze docenten.
Aanpak
 • Combinatie van formeel en informeel leren, afgestemd op de verschillende groepen. 
 • Modulaire opbouw over een aantal schooljaren.
 • Trainingen in de 7 gewoonten van effectief leiderschap (Stephen Covey).
 • Trainingen Onderwijskundig Leiderschap.
 • Verdiepingsmodules / thematische bijeenkomsten.
 • Vooraf werden persoonlijke leervragen in kaart gebracht en ideeën voor leerprojecten die aansluiten bij de ambities van de school.
 • Persoonlijke leergesprekken en begeleide intervisie.
 • Borging van het scholingstraject in de organisatie.
Waarom CPS De kennis en ervaring op het thema leiderschap (o.a. Covey) en het kunnen bieden van maatwerk in een groot traject.

     

Basisschool

Schoolambitie Drie voorheen zelfstandige locaties gaan samen in één school. Er zijn grote verschillen in visie, kennis en vaardigheden tussen de locaties. De school wil meer eenheid in denken en handelen met behoud van de lokale kleur.
Aanpak
 • Nu-meting.
 • Gerichte teamtrainingen waarin gewerkt werd aan meer eenheid in visie, taal en lespraktijk. Feedback door middel van audits.
 • Opzetten van een stuurgroep.
Waarom CPS Vertrouwen in de aanpak die CPS voorstelde.

    

Basisschool

Schoolambitie De school wil terugloop in leerlingenaantallen tegengaan, de resultaten verbeteren en nieuw elan brengen in het team.
Aanpak
 • Nu-meting.
 • Met gerichte teamtrainingen werd gewerkt aan de teamcultuur en het versterken van de leerkrachtvaardigheden.
 • Opzetten van een stuurgroep.
 • Coaching en professionalisering MT.
 • Interne audits.
Waarom CPS Het bestuur was een tevreden klant van CPS.

   

Basisschool 

Schoolambitie De school heeft een sterk groeiend team met veel jonge, startende leerkrachten en veel leerlingen die opgroeien in een achterstandsituatie. De school wil haar leerkrachten professionaliseren van startbekwaam naar vakbekwaam en meer eenheid in taal en denken van het team.
Aanpak
 • Nu-meting.
 • Met gerichte teamtrainingen werd gewerkt aan kennis en vaardigheden en meer eenheid in denken en taal.
 • Scholing van interne coaches en auditoren.
 • Opzetten van een stuurgroep.
 • Interne audits.
Waarom CPS De school had vertrouwen in de aanpak die CPS voorstelde.

    

Basisschool

Schoolambitie De school streeft een duurzame professionele cultuur na en wil meer specifiek de rekenopbrengsten verhogen. Het team wil graag aan teamleren werken door samen lessen te ontwikkelen.
Aanpak
 • Meerjarig professionaliseringstraject waarin het team wordt begeleid en geleerd om zelf een Lesson Study op te zetten.
 • Eerst de startende docenten, daarna de rest van het team.
Waarom CPS Partij met veel expertise in Lesson Study.

    

Voortgezet onderwijs

Schoolambitie

De school wil dat alle docenten in 2020 differentiatie in de lessen kunnen toepassen en kunnen laten zien.

Aanpak
 • Incompany trainingen van 4 dagdelen in drie verschillende groepen (naar keuze en op basis van voorkennis).
 • Verschillende groepen van maximaal 20 docenten.
 • Lesbezoeken op verzoek door CPS-adviseur of collegiaal.
 • Begeleiding van een overkoepelende stuurgroep.
Waarom CPS Docenten waren enthousiast over de gevolgde training Differentiëren bij CPS Academie, de school wilde de training daarom incompany aanbieden aan verschillende groepen docenten.

Geïnspireerd?

Heb je vragen of opmerkingen over onze cases? Of wil je eens met een adviseur doorpraten over een situatie op uw school? Dat doen we graag. Neem dan contact op.

Zoek in de website