Sluiten

Zoeken in de website

Onderwijskundig Leiderschap en vaksecties

Vraagt u zich wel eens af:

 • ‘Ben ik nu sectievoorzitter of sectieleider?’
 • ‘Biedt onze doorlopende leerlijn voldoende mogelijkheden tot maatwerk en keuze voor leerlingen?’
 • ‘Hoe krijgen we meer energie van ons sectieoverleg en verbeteren we onze samenwerking?’
 • ‘Hoe stemmen we wat de schoolleiding wil en wat de vaksectie wil goed op elkaar af?’

Op veel scholen vragen de onderwijskundige ambities van dit moment om professionele ontwikkeling vanuit een vakinhoudelijke basis. Soms geven resultatenanalyses aanleiding tot aanpassing van het curriculum en verbetering van de onderwijskwaliteit. In beide gevallen kom je dan al snel uit bij de vaksectie als spil en motor van de vormgeving en ontwikkeling van het onderwijs.

CPS heeft een incompany-aanbod voor vaksecties op vier terreinen:

1. De rol van de sectievoorzitter/-leider in de school

Het werk in de vaksectie is van iedereen, maar zowel de schoolleiding als de sectieleden verwachten veel van de voorzitter. Hoewel de voorzitter geen leidinggevende is in hiërarchische zin, verwacht de schoolleiding wel dat hij/zij de sectie aanstuurt. Veel voorzitters vragen zich dan ook af:

 • Hoe doe ik dat wanneer ik geen leidinggevende ben?
 • Wat zijn mijn rollen, taken en verantwoordelijkheden?
 • Wat is mijn positie in het krachtenveld van de school?
 • Wat is mijn stijl van leidinggeven?
 • En: hoe stel ik samen met mijn sectie een vakwerkplan op, dat bijdraagt  aan goede opbrengsten en een doorlopende leerlijn?

CPS begeleidt bijeenkomsten waarin u samen met voorzitters van andere secties uw positie in de vaksectie en school verkent, versterkt en de effectiviteit van uw vaksectie vergroot.

Doelgroep: sectievoorzitters / -leiders

2. Aan het werk met een (onderwijskundig) thema met de hele sectie

Het onderwijs is momenteel volop in beweging.  Dit vraagt van vaksecties tijd en ruimte om zich samen in hun vakgebied verder te ontwikkelen. De ene keer is de aandacht meer gericht op de organisatie van het vakcurriculum en vakdidactiek, de andere keer juist op de pedagogisch-didactische aanpak in de klas. .  Welke thema’s centraal staan, is ook afhankelijk van de ambities en doelen van de school en de uitwerking daarvan in het vakwerkplan.

Voorbeelden van  thema’s waarbij wij ondersteuning kunnen bieden:

 • de doorlopende leerlijn
 • taalbeleid
 • toetsbeleid
 • formatieve toetsing, differentiëren, activeren, integratie van ICT
 • resultatenanalyse, kwaliteitsverbetering en opbrengstgericht werken

Doelgroep: alle vaksectieleden

3. Samenwerken als team

Leraar zijn betekent veelal dat je je werk alleen uitvoert. Maar van vakcollega’s valt zoveel te leren. En samen verbeteren en vakinhoudelijk of -didactisch ontwikkelen geeft vaak nieuwe energie. Voorwaarde is wel dat je elkaars kwaliteiten weet te benuttenen de onderlinge verschillen waardeert accepteert. Samenwerken gaat lang niet altijd vanzelf en vraagteen specifieke focus of aanpak.

We ondersteunen vaksecties in de onderlinge samenwerking bij:

 • Effectief sectie-overleg
 • teamleren & Lesson Study
 • het verbeteren van samenwerking, aangaan & oplossen van conflicten (teamcoaching)

Doelgroep: de gehele vaksectie

4. Samenwerking tussen vaksectie en schoolleiding

CPS belicht haar aanbod voor vaksecties altijd vanuit  een integrale invalshoek. De kracht van de vaksecties ligt in de verbinding en de samenhang met de schoolontwikkeling en ambities. Dat betekent samenwerking en regelmatige afstemming tussen schoolleiding en vaksecties. (Lees ook de Blog ‘3 tips voor een goede samenwerking tussen schoolleiders en vaksectievoorzitters’)

Doelgroep: schoolleiding en vaksectievoorzitters

Bovenstaand aanbod kan op meerdere wijzen vorm krijgen:

 • workshops op een studiedag van de school
 • scholingstraject van 2 tot 8 bijeenkomsten op school of in een bovenschoolse academie
 • procesbegeleiding, bijv. bij de ontwikkeling en invoering van een nieuwe leiderschapsvisie
 • maatwerktraject leiderschapsontwikkeling voor sectievoorzitters en schoolleiding
 • individuele coaching, teamcoaching, intervisiebegeleiding
 • professionaliseringstraject ‘Lesson Study’ met de vaksectie
 • … een vorm die past in de werkwijze van de eigen school