Spring naar mobiele navigatie

Over Examinatoren praktijkexamens vmbo (alleen bij jou op school)

Examinatoren praktijkexamens vmbo (alleen bij jou op school)

Incompany

Hoe kom ik tot een eerlijke beoordeling van het praktijkexamen van mijn leerlingen? Dit is een vraag die natuurlijk van belang is bij alle examens. Maar de afname van praktijkexamens stelt specifieke eisen aan de examinatoren.

Om aan de kwaliteitseisen voor praktijkexaminering te voldoen, heeft CPS voor het vmbo een praktische training ontwikkeld om leraren te versterken in de rol van examinator.
In de training Examinatoren praktijkexamens vmbo werk je aan de benodigde competenties voor de taken van beoordelaar en word je getraind in het bewaken van de kwaliteit van de afname van de praktijkexamens.

Wat leer je?

Je hebt generieke competenties ontwikkeld voor de rol en taken van examinator praktijkexamens vmbo:

Interviewen

 • De examinator is in staat om door middel van het toepassen van verschillende vraag- en interviewtechnieken (zowel in het reflectiegesprek na de performance-assessment als in het eventuele aan de beroepsbekwaamheidsbeoordeling gekoppelde mondeling component: het beoordelingsinterview) de competenties/kwaliteiten van de kandidaat boven tafel te krijgen en die in het gesprek te vergelijken met de standaard van de desbetreffende procedure.
 • De examinator stelt vragen om de waarde van de ervaring (kennis, kunde, houdingsaspect) te onderzoeken.
 • De examinator is in staat te wisselen van interviewtechniek om de juiste informatie bij de kandidaat naar boven te halen.
 • De examinator toont in zijn interviewtechniek een actieve luisterhouding.

Observeren

 • De examinator is in staat om op adequate wijze de kandidaat te observeren in een setting van het praktijkexamen en aan deze observatie, in relatie met de examenprocedure, een beoordeling te koppelen. Hij herkent inconsistenties.

Beoordelen

 • De examinator is in staat op adequate, objectieve wijze een beoordeling te geven van de kandidaat, aan de hand van de gebruikte exameninstrumenten (assessment, portfolio, criteriumgericht interview).
 • De examinator is in staat gedrag te beoordelen aan de hand van de examenstandaarden, bewijzen te beoordelen aan de hand van de criteria voor handelen in de beroepspraktijk en antwoorden van de kandidaat te beoordelen aan de hand van de standaard.
 • De examinator analyseert, interpreteert en waardeert zijn bevindingen (zoals de beoordeling van de schriftelijke en/of mondelinge component en van het ‘performance’-deel) aan de exameneisen. In het geval van co-beoordeling komen beide examinatoren in goed onderling overleg tot een gezamenlijk gedragen standpunt.

Terugkoppelen/feedback geven

 • De examinator is in staat om de kandidaat op een constructieve, motiverende wijze feedback te geven over de gevolgde procedure en de uitslag hiervan, passend bij het niveau van de kandidaat.
 • De kandidaat kan de beslissingen, die genomen zijn op basis van de beoordeling en die aangeven op welke punten kandidaat voldoet aan de eisen, duidelijk uitleggen en onderbouwen (alleen als dit een onderdeel van de procedure is, dit kan echter ook door de coach gedaan worden).
 • De examinator kan de te volgen stappen in het beoordelingsproces identificeren en herkennen, en weet wat de kandidaat moet doen om de procedure succesvol te doorlopen.

Schriftelijk communiceren

 • De examinator is in staat om een duidelijk, gedetailleerd en gestructureerd verslag op te stellen over zijn beoordeling van de kandidaat, conform de daartoe vereiste procedure.

Werkwijze

In de training werk je samen met je medecursisten aan concrete en praktische opdrachten. Inbreng van eigen materiaal en simulatie van praktijksituaties maken de training sterk toepassingsgericht. Gedurende de training heb je toegang tot een elektronische leeromgeving, waarin je onder begeleiding van de trainers met je medecursisten kunt communiceren en samenwerken.

Programma

De training van vijf dagdelen is gebaseerd op een combinatie van theorie en praktijk en wordt voor jou en je collega’s op locatie van de school aangeboden. Het programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Visie: wat is ‘goed’ examineren en waarom is dat belangrijk?
 • Verkenning en theorie: landelijke kaders, algemene toetstechnische eisen, actuele ontwikkelingen, het gehele examenproces.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de examinator.
 • Het plannen en organiseren van de afname van het examen.
 • Beoordelen door observeren: de WACKER-methode. Inleiding en verdieping tijdens een simulatie.
 • Beoordelen met gebruik van een portfolio en een gesprek (STARTT)
 • Reflecteren op de eigen context en de eigen examenmethode en -instrumenten
 • De evaluatie van een afgenomen examen.
 • Reflecteren op de eigen competenties en valkuilen.

Voor wie?

Alle docenten van de praktijkvakken vmbo, die daarnaast ook de rol van 2e examinator hebben of krijgen.

Praktische informatie

 • Maximale groepsgrootte 15 deelnemers
 • Voorafgaand aan de training vul je een intakeformulier in.

Zoek in de website