Tijd voor toetsbeleid

Blog toetsbeleid en toetskwaliteit

Tijd voor toetsbeleid

Borging van toetskwaliteit en de kwaliteit van de schoolexamens binnen het schoolbeleid.

Vorig schooljaar is het eindexamenbesluit aangepast. Deze aanpassingen vormen het formele sluitstuk van de verbeteringen die het voortgezet onderwijs via negen actielijnen heeft ingezet. Steeds meer scholen zetten hun NPO-gelden ook in op deze actielijnen om de toetskwaliteit en de kwaliteit van de schoolexamens te verbeteren. Maar wat betekent dit voor jou als docent, sectievoorzitter, examensecretaris of schoolleider?

De examencommissie 

Het wellicht meest opvallende in het examenbesluit is de instelling van de examencommissie. Dat is niet de club die gaat over alle SE- en CE-perikelen (meestal de examensecretaris, de rector en enkele docenten), maar een nieuwe geleding binnen de school met een nieuwe taak. Deze taak is het beste samen te vatten als ‘het borgen van de toetskwaliteit in de school’.

Toetskwaliteit op alle niveaus

Als we praten over toetskwaliteit dan gaat dat over drie niveaus in de school: de schoolleiding, de secties en de individuele docent.

De schoolleiding stelt toetsbeleid vast, met daarin een heldere visie op toetsing. De visie op toetsing zou moeten voortvloeien uit de missie en visie van de school. Dit toetsbeleid is vooral richtinggevend. In het toetsbeleid staan onder andere de kaders waarbinnen op school wordt getoetst, zowel summatief als formatief.

De secties werken vervolgens deze kaders uit in de vakwerkplannen. Zo dient de kwaliteit van toetsing door de secties te worden geborgd, met name op validiteit en betrouwbaarheid. Ook werken de secties een doorlopende leerlijn uit, die tot uiting komt in een helder programma voor de onderbouw en een PTA voor de bovenbouw.

Toetskwaliteit is tenslotte ook een belangrijke competentie voor de individuele docent, die in de sectie maar ook richting de schoolleiding aantoont hoe het daar mee staat. En hier komt de hoofdtaak van de examencommissie tot uiting, want deze commissie gaat op docentniveau, sectieniveau en schoolleidingsniveau checken of de toetskwaliteit op orde is.

Vakwerkplan 

Het vakwerkplan is in feite de doorlopende agenda van de sectie zelf en die van het gesprek met de schoolleiding. Toetsbeleid en vakwerkplannen zijn niet alleen verantwoordingsdocumenten naar de inspectie en de schoolleiding, maar vooral plannen van aanpak met als resultaat dat de leerling een kwalitatief hoogwaardige leerroute met bijbehorende toetsing krijgt aangereikt waarin het onderwijs vooral uitgaat van wat ‘moet’ en zo minder docentafhankelijk wordt. Daar heeft de leerling uiteindelijk het meeste aan. 

Wil jij hier ook mee aan de slag?

Zoals gezegd zien we dat scholen op dit moment hun NPO-gelden, naast allerlei andere thema’s, ook inzetten op het verbeteren van toetsbeleid, de vakwerkplannen en de toetsexpertise van de docenten. Wil je daar binnen jouw school ook mee aan de slag? 

Verder lezen 

Over de auteur

Sander van Veldhuizen 2022.jpg

Sander van Veldhuizen

Sander traint en adviseert scholen op o.a. de thema’s toetsing, docentvaardigheden, mentorvaardigheden en de 7 gewoonten van Covey.

Bekijk profiel

Zoek in de website