Sluiten

Zoeken in de website

Toetsbeleid in crisistijd

Toetsbeleid in crisistijd

De coronacrisis houdt scholen nu al een jaar in de overlevingsstand. Hoe zorg je voor de uitvoering van beleid in de huidige uitzonderlijke situatie? Hoe maak je de omslag van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid. Hoe krijg je zicht op wat er nog te doen staat? 

Visie

Als je werkzaam bent op een school met een gedragen visie op toetsbeleid ben je in het voordeel. Je kunt sneller en wendbaarder reageren op veranderende omstandigheden die het examen beïnvloeden. Scholen met een visie op toetsbeleid hebben de kaders gesteld om ook in de huidige coronacrisis de juiste keuzes te maken zonder te vervallen in adhoc-beleid. Bovendien kun je effectiever de regie voeren op de kwaliteitsbewaking van de examens, omdat jij en je collega’s antwoord hebben op de volgende vier vragen 

  1. Waarom toetsen wij?
  2. Wat toetsen wij?
  3. Hoe toetsen wij?
  4. Hoe borgen wij?

De visie op toetsbeleid kan voor iedere school anders zijn. Leidend voor de keuzes is de visie van de school op het onderwijs. Hieronder staat een voorbeeld uitgewerkt van een visie op toetsbeleid als richtinggevend kompas in crisistijd. Meer informatie vind je in deze handreiking van de VO-Raad

1. Waarom toetsen wij? 


Op het ABC College is toetsing allereerst van belang voor de leerling zelf. Hierbij maken we onderscheid tussen twee functies van toetsen:

Formatief toetsen is een cyclisch proces waarin wij in onze dagelijkse lespraktijk doelgericht informatie verzamelen om het leren te verbeteren en feedback te geven op waar de leerling naartoe werkt (feed up), waar de leerling staat (feed back) en wat de leerling nog te doen heeft (feed forward).

Summatief toetsen zetten wij in om doelgericht informatie te verzamelen van het leren en onderbouwde beslissingen te nemen voor de voortgang en de afsluiting van de opleiding van onze leerlingen. In onze schoolexamens kunnen leerlingen bewijzen dat zij voldoen aan het vereiste eindniveau van het examenprogramma.

 

2. Wat toetsen wij? 


Op het ABC College kunnen leerlingen ontdekken wie zij zijn en hun talenten ontwikkelen. Wij leren leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Zij ontwikkelen competenties voor leren, loopbaan en burgerschap. Wij creëren binnen de kaders van het examenprogramma ruimte voor de leerlingen om aan hun eigen leerdoelen te werken.

Iedere leerling wordt gestimuleerd een diploma te halen op het hoogst mogelijke niveau dat haalbaar is. Dit betekent ook dat leerlingen examen kunnen doen op een hoger niveau dan het niveau waarop het onderwijs wordt gevolgd.

 

3. Hoe toetsen wij? 


Het ABC College heeft vakoverstijgende afspraken gemaakt voor de vorm, inhoud, moeilijkheidsgraad en normering van de schoolexamens. De visie op het onderwijs en de leerdoelen voor onze leerlingen zijn bepalend voor de kaders van ons toetsbeleid. Dit zien wij terug in een PTA dat haalbaar is en zo is opgebouwd dat de risico’s voor de kwaliteit beheersbaar zijn. Voor alle betrokkenen is voor iedere stap in het examineringsproces inzichtelijk wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn, volgens welke kwaliteitsstandaarden er wordt gewerkt, met welke instrumenten én welke deskundigheid dit vraagt.

 

4. Hoe borgen wij? 

Op het ABC College voelt iedereen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van schoolexamens. Wij handelen vanuit gemeenschappelijke kwaliteitsstandaarden. Ons systeem voor kwaliteitszorg is gericht op leren en verbeteren. Onder regie van de examencommissie evalueren wij systematisch en structureel de kwaliteit van de schoolexamens. Wij zijn transparant over de bevindingen uit onze evaluaties en gebruiken deze gegevens voor het bewaken en verbeteren van onze onderwijskwaliteit. De verbeterplannen worden met inbreng van alle betrokkenen en onder verantwoordelijkheid van het bestuur vastgesteld.

  

Toetsbeleid in uitvoering

Scholen die nog geen visie hebben ontwikkeld op toetsbeleid zijn in crisistijd gebaat bij een praktische insteek. Een quickscan van de PTA’s kan een eerste stap zijn in de ontwikkeling van crisisbestendig toetsbeleid. Het PTA als concrete uitwerking van het toetsbeleid van de school maakt snel inzichtelijk wat de verbeterpunten zijn. Zo wijst een willekeurige verzameling van kleine voortgangstoetsen en huiswerkopdrachten op oneigenlijk gebruik van het PTA en risico’s voor de kwaliteit van de schoolexamens. De uitkomsten van de screening zijn een goede basis voor een gesprek met schoolleiding én docenten over hoe dat anders kan én moet.

Meer weten?

Kijk dan verder op  cps.nl/toetsbeleid of cps.nl/formatieftoetsen

Je kan natuurlijk ook direct contact opnemen met

Roel Vos en Sander van Veldhuizen.

Plaats een reactie

Over de auteur

CPS

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan