Jouw groep in beeld met Zien! aan de hand van 7 gewoonten (Leader in Me)

Jouw groep in beeld met Zien! aan de hand van 7 gewoonten (Leader in Me)

Al enige jaren horen we van Leader in Me scholen dat er behoefte is aan een gecertificeerd leerlingvolgsysteem om de sociaal emotionele ontwikkeling in relatie tot de 7 gewoonten goed in kaart te brengen. Met het oog op welzijn, sociale veiligheid en burgerschap wil je als school weten welk effect het werken met de 7 gewoonten heeft op leerlinggedrag bij deze onderdelen.

De digitale vragenlijsten van Zien! zijn positief beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Dat maakte Zien! al een kwalitatief goed instrument voor scholen. Vanuit een mooie samenwerking tussen Parnassys en CPS kunnen we nu ook melden dat sinds mei 2020 de Zien! begrippen gekoppeld zijn aan de 7 gewoonten. Dit is een mooie win-win voor zowel CPS, Parnassys en natuurlijk de scholen! 

Scholen kunnen gebruik maken van Zien! en hiermee alle ontwikkelingen op sociaal emotioneel gebied op individueel- en groepsniveau en schoolbreed digitaal meten. Scholen die werken met de zeven gewoonten van Covey, de Leader in Me scholen, reflecteren al op gedrag en stimuleren leerlingen te reflecteren op het eigen handelen, zodat persoonlijke leiderschap wordt ontwikkeld en zij mede-eigenaar worden van het eigen leerproces. 

Hoe werkt de koppeling tussen Leader in Me en Zien!

Leerkrachten die op een Leader in Me school werken met Zien! kunnen na het invullen van de leerkrachtvragenlijst in het groepsprofiel bekijken hoe hun groep in het geheel functioneert, en welke vaardigheden de kinderen in hoge en in lage mate laten zien. Daarnaast wordt per Zien! dimensie zichtbaar welke van de 7 gewoonten in de groep kunnen worden ingezet om de ontwikkeling te versterken. De resultaten van de leerkracht kunnen vergeleken worden met de vragenlijst die de leerlingen van groep 5 t/m 8 zelf invullen. In deze leerlingvragenlijst zitten ook vragen naar welbevinden, pestbeleving en veiligheidsbeleving, die verplicht zijn voor de monitoring sociale veiligheid.

Zien en TLIM.png

Goede basis voor keuzes in lesaanbod en maken groepsplan

De relatie die door deze koppeling gelegd wordt tussen de sociale competenties van Zien! en de 7 gewoonten maakt dat je als school een verantwoorde onderbouwing naar jezelf en derden kunt geven, bijvoorbeeld richting inspectie, medezeggenschapsraad en bestuur. 

Voor leerkrachten levert de koppeling van de 7 gewoonten aan de Zien! begrippen, inzichten en aanknopingspunten op voor het maken van keuzes in het lesaanbod per leerling en/of voor het maken van een groepsplan. De koppeling biedt ondersteuning bij het integreren van de 7 gewoonten en bijbehorend gedrag in het dagelijks handelen. Duidelijk komt naar voren waar accenten kunnen worden gelegd in de ontwikkeling van de 7 gewoonten en sociale competenties van leerlingen. Wanneer bijvoorbeeld sociale flexibiliteit in Zien! laag gewaardeerd wordt dan is direct zichtbaar welke gewoonten en relevante sleutelbegrippen/kernconcepten hiertoe extra geoefend kunnen worden.

 Zien en boom TLIM.png

Door deze koppeling wordt het mogelijk om de effecten van het werken met de 7 gewoonten in relatie tot welzijn, sociale veiligheid en burgerschap in beeld te krijgen; niet alleen op leerling niveau, maar ook schoolbreed. 

Meer informatie?

Ben je geïnteresseerd in of heb je vragen over de koppeling tussen Leader in Me en Zien! of wil je meer weten van de 7 gewoonten? Neem dan contact op met CPS (m.opdebeek@cps.nl).

Over de auteur

Miriam op de Beek 2022.jpg

Miriam Op de Beek

Miriam is gecertificeerd trainer en begeleider van scholen die een The Leader in Me-school willen worden of trainingen willen volgen in de 7 gewoonten van Stephen Covey. Daarnaast heeft Miriam veel ervaring op het gebied van gehoor-, stem- en taalontwikkeling en is ze leercoach expert.

Bekijk profiel

Zoek in de website